คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

สื่อการสอน SQL Server 2005

สื่อการสอน SQL Server 2005

รหัสสินค้า: P-PRO-05
ISBN: 9789749764909
สื่อการสอน SQL Server 2005 เนื้อหามากที่สุดในประเทศไทย โดย อ.ธงชัย พยุงภร

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 240 บาท

ราคาพิเศษ 216 บาท

ได้รับ 216 คะแนน เมื่อซื้อสินค้าชิ้นนี้

ISBN 9789749764909
รายละเอียดสินค้า

สื่อการสอนชุด "SQL Server 2005 QuickStart Tutorials" ที่ทางสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ร่วมกับ อ.ธงชัย พยุงภร ผลิตออกมานี้ เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพ เนื่องจากมีเนื้อหาที่เจาะลึกอย่างละเอียดมากที่สุด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ทีงานของเรา พร้อมที่จะนำเสนอให้กับคุณได้มีไว้เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาในซีดีแผ่นที่ 1

1. บทนำ และเนื้อหาใน CD-ROM ชุดนี้

 • เน้นเนื้อหา T-SQL ใหม่ ๆ ใน SQL 2005
 • เนื้อหาจะแตกต่างจาก CD-ROM Training ในชุดก่อนตรงในชุดก่อนหน้านี้เป็น SQL Server 2000 และ Visual Basic 6.0 แต่ในชุดนี้จะเป็น SQL Server 2005 กับ VB.NET ในชุด Visual Studio.NET 2005
 • เน้นในส่วนของการเขียน Stored Procedures และ Triggers
 • เน้นการเขียน CLR (Common Language Runtime) ใน SQL Server 2005
 • การเรียกใช้งานในด้านต่าง ๆ จาก VB.NET ไปยัง SQL Server 2005
 • ตัวอย่าง Databases ใน CD-ROM

2. ลำดับขั้นตอนในการติดตั้ง IIS, Visual Studio.NET และ SQL Server 2005

 • ให้ติดตั้ง IIS ก่อน เพราะจะมีส่วนของ Reporting Services ที่ต้องการใช้งานในส่วนของ Web Server
 • ติดตั้ง Visual Studio.NET 2005 และ SQL Server Express
 • ติดตั้ง SQL Server 2005 ให้เป็น Instance ในกรณีที่มี SQL Server Version อื่นก่อนหน้านี้

3. การ Connect Database โดยใช้ SQL Server Management Studio และการ Connect ในรูปแบบ Instances

 • การ Connect Database โดยใช้ SQL Server Management Studio แทน Query Analyzer เดิม
 • การ Connect SQL Server ในรูปแบบ Instance
 • ทดสอบ Query เพื่อดึงข้อมูล โดยใช้ New Query แล้วทดลองติดต่อ Database ดู
 • การ Attach Databases ตัวอย่าง : Northwind และ Pubs
 • ส่วนของ Databases ที่ใช้ Reporting Services

4. Registered Servers, Instances ของ SQL Server ในเครื่อง และ Windows Authentication

 • Registerd Servers เพื่อตรวจสอบ Instances ของ SQL Server ในเครื่อง
 • Instances ต่าง ๆ ในเครื่อง
 • Windows Authentication สำหรับ SQL Server Express

5. การใช้ row_number() over… เพื่อให้มีเลข Running Number และการใช้ use เพื่อเปลี่ยน Databases

 • การใช้ Use เพื่อเปลี่ยน Database
 • การ Comments ในส่วนของ SQL Statement
 • การใช้ Object Explorer ในการตรวจสอบ Objects ของ Databases
 • การใช้ Row_Number() Over…
 • ประโยชน์การใช้ Row_Number() ใน Web เพื่อแบ่งข้อมูลเป็นหน้า ๆ ช่วยในการเพิ่ม Performance
 • ความจำเป็นในการใช้ Order by ในส่วนต่าง ๆ

6. การใส่เงื่อนไข row_number() ในลักษณะ SubQuery

 • ถ้าใส่เงื่อนไขให้กับ Row_Number ตามเงื่อนไขที่ต้องการ จะผิด
 • การดึงข้อมูล Row_Number ตามช่วงที่ต้องการในลักษณะ Sub Query
 • การดึงข้อมูล Row_Number ในช่วง 1-50

7. การใช้ Common Table Expression (CTE) ในการ Filter row_number() ตามช่วงที่ต้องการ

 • การใช้ Common Table Expression (CTE) ในรูปแบบ With เพื่อดึงข้อมูล Row_Number() ตามช่วงที่ต้องการ
 • การใช้ CTE แทน SubQuery
 • ข้อควรระวังในการใช้ CTE

8. การตั้ง Alias ของ Tables เพื่อ Join กับ SubQuery ที่หาค่า Average ของราคาสินค้า

 • การเขียน SQL Statement เพื่อ inner join กับ SubQuery
 • การตั้ง Alias ให้กับ Tables และ SubQuery เพื่อใช้ในการ Join
 • ระวังการใช้ชื่อ Fields ที่ซ้ำกัน - SubQuery ที่สร้างขึ้นมีการหา Average ของราคาสินค้า
 • ข้อมูลที่เป็น Null จะไม่ได้มา Join กัน
 • การใช้ชื่อ Field ที่เป็น Alias ของ SubQuery

9. การใช้ Common Table Expression (CTE) แทนรูปแบบ SubQuery ที่หาค่า Average ของราคาสินค้า

 • การใช้ Common Table Expression แทน SubQuery
 • ข้อควรระวังในการอ้าง Fields ที่ซ้ำกัน
 • การใช้ Inner Join กับ CTE

10. การใช้ Ranking Functions อื่นๆ ได้แก่ Rank, Dense_Rank, NTile และข้อแตกต่างกันของแต่ละแบบ

 • ทบทวน inner Join โดยใช้ Alias ของ Tables
 • การใช้ Rank เพื่อจัดลำดับที่ ถ้าซ้ำกันจะข้าม
 • การใช้ Dense_Rank ถ้าซ้ำกัน ลำดับต่อไปจะไม่ข้าม
 • การใช้ NTile เพื่อแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ ให้พอ ๆ กัน

11. Connection String ในการเขียน VB.NET เพื่อติดต่อกับ SQL Server แบบ OleDb

 • ทดสอบการเขียนโปรแกรมใน Windows Application โดยใช้ VB.NET
 • Connection String ที่ใช้เขียนติดต่อกับ SQL Server แบบ OLEDB
 • การใช้ OleDbDataAdapter และ DataTable
 • นำข้อมูลมาแสดงใน DataGridView
 • Connection String ในการติดต่อเข้า SQL Server ในลักษณะ Instance

12. การเขียน Connection String แบบอื่นๆ ในการติดต่อเข้า SQL Server และการเขียน Connection String แบบ Windows Authentication

 • การเขียน Connection String แบบอื่น ๆ
 • การอ้าง Server ในรูปแบบ (local)
 • Parameters ของ Connection String ในรูปแบบต่าง ๆ
 • การเขียน Connection String แบบ Windows Authentication

13. Connection String ในการติดต่อแบบ SqlClient แบบต่างๆ และการเลือกระหว่าง SqlClient และ OleDb

 • เปรียบเทียบการใช้และการเลือกระหว่าง OleDb และ SqlClient
 • Connection String ของ SqlClient
 • ข้อดีและข้อเสียของ SqlClient
 • เทคนิคในการอ้าง Object ของ SqlClient คล้ายกับ OleDb แต่เปลี่ยนเล็กน้อย

14. การสร้าง Views และการใช้ sp_helptext เพื่อตรวจสอบ SQL ของ Views

 • คำสั่งสร้าง View ใน SQL Server
 • การใช้ exec sp_helptext เพื่อตรวจสอบข้อความใน View ที่เขียนเป็น Sql Statement
 • ประโยชน์ในการสร้าง View

15. การสร้าง Class เพื่อเรียกใช้งาน Databases ได้ง่ายขึ้น และการใช้ Distinct เพื่อเลือกข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันมาใส่ใน ComboBox

 • การวางตัวแปร Public ใน Module เพื่อใช้ทั้ง Project
 • การสร้าง Class สำหรับ SQL Server
 • การเปลี่ยน Startup Form ในการ Test โปรแกรมของ VB.NET
 • การใช้ Distinct เพื่อเลือกข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน
 • การใส่ข้อมูลเข้า ComboBox โดยการอ้าง DisplayMember และ ValueMember

16. การใช้ union เพื่อเพิ่มแถวว่างๆ ใน ComboBox และการเพิ่มแถว (All) โดยใช้ DataRow และ InsertAt เพื่อแทรกข้อมูลในแถวที่ต้องการ

 • การใช้ union เพื่อเพิ่มค่าคงที่ในข้อมูลที่ Select ได้
 • การใช้เทคนิค datarow เพิ่มแถวลงใน DataTable เพื่อให้ ComboBox มีบรรทัดว่าง 1 บรรทัด และ (All)
 • การใช้ InsertAt กับ Datarow เพื่อแทรกแถวข้อมูลในตำแหน่งที่ต้องการของ DataTable

17. การสร้าง DataTables และ Column ใหม่ในเครื่อง Client และการ Filter Data ระหว่าง ComboBox 2 ตัว ที่มีข้อมูลสัมพันธ์กัน

 • การสร้าง DataTable ใหม่ที่ Client
 • การ Add Column ให้กับ DataTable
 • ประโยชน์ของการสร้าง DataTable ใน Memory ของ Client
 • เขียนโปรแกรมเพื่อ Filter ข้อมูล ระหว่าง ComboBox 2 ตัว ที่มีข้อมูลสอดคล้องกัน

18. การเพิ่ม Performance โดยใช้ DataView เพื่อดึงข้อมูลมาที่ Client ไม่ต้องดึงจาก SQL Server ใหม่ทุกครั้ง

 • ปรับปรุงข้อมูล ComboBox 2 ตัวที่มีข้อมูลที่สัมพันธ์กัน โดยใช้ DataView
 • การสร้าง DataView จาก DataTable
 • ข้อแตกต่างของ DataView และ DataTable
 • ลดการดึงข้อมูลจาก Server ทุกครั้ง โดยใช้ DataView
 • การใช้ RowFilter ของ DataView
 • การใช้ ComboBox ในรูปแบบ Items.Add แทนที่จะใช้วิธีกำหนด DataSource
 • แต่ละแถวของ Dataview คือ DatarowView - แต่ละแถวของ DataTable คือ Datarow

19. การ Query ข้อมูลแบบมากกว่า 1 เงื่อนไข และแต่ละเงื่อนไขอาจใส่ค่า หรือไม่ใส่ค่าก็ได้

 • เทคนิค การ Query ข้อมูลมากกว่า 1 เงื่อนไข และแต่ละเงื่อนไข อาจมีค่าหรือไม่ก็ได้
 • ในกรณีที่ ComboBox ไม่ได้ใช้ DataSource ห้ามใช้ SelectedValue เพราะจะได้ค่า Nothing ให้ใช้ Text แทน
 • Query ข้อมูลจาก View ที่สร้างขึ้น เพราะลดการเขียน SQL ที่ยืดยาว

20. ข้อแตกต่างระหว่าง varchar, nvarchar, text, ntext และรูปแบบที่ปรับปรุงใน SQL Server 2005

 • ข้อแตกต่างระหว่าง Data Types ประเภท varchar, nvarchar, text และ ntext
 • ค่าสูงสุดของ varchar และ nvarchar ใน SQL Server 2000 และ SQL Server 2005
 • สาเหตุที่ต้องมี varchar(max) และ nvarchar(max) ใน SQL Server 2005

21. ข้อแตกต่างระหว่าง char, varchar, nvarchar และข้อควรระวังในการใช้ Functions ที่เกี่ยวกับ String

 • ข้อแตกต่างระหว่าง char, varchar และ nvarchar
 • ตัวอย่างระวังการใช้เกี่ยวกับ string และ function ที่เกี่ยวกับ string เพราะบางอย่าง limit ไว้ที่ 8000 ตัวอักษร และวิธีการแก้ไข
 • การประกาศตัวแปรใน SQL Server โดยใช้ declare และตัวแปรทุกตัวต้องขึ้นต้นด้วย @
 • ระวังเรื่องการต่อ string ที่จะตัดทีละ 8000 ตัวอักษร
 • การใช้ replicate, len และ substring และข้อควรระวังเมื่อใช้กับ varchar(max)

22. การเปลี่ยนชื่อ Fields อีกแบบใน Common Table Expressions

 • การเปลี่ยนชื่อ Field อีกแบบใน CTE (Common Table Expressions)
 • การอ้าง Relation กับชื่อ Field ใน CTE ต้องอ้างให้ถูกต้อง
 • การเปลี่ยนชื่อ Field แบบนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ Recursive

23. การใช้ CTE แบบ Recursive ในงานที่มีการเก็บข้อมูลในลักษณะพนักงานคนนี้ มีใครเป็นหัวหน้า

 • การประยุกต์ใช้ CTE ในลักษณะ recursive
 • เทคนิคการอ้าง CTE แบบ recursive
 • ประยุกต์ใช้ในงานที่เก็บ EmployeeID, ManagerID ว่าพนักงานคนนี้มีใครเป็นหัวหน้า
 • การใช้ Union All - ระวังการใช้ Null ใน SQL Server

24. นำข้อมูล Recursive CTE มาแสดงระดับจากผู้บริหารชั้นสูงสุด จนถึงระดับล่างลงไปเรื่อยๆ จากข้อมูลที่ Self Relation ใน Tables ของตัวมันเอง

 • แสดงระดับ เพื่อให้ทราบผลของการ Recursive ว่าอยู่ระดับการทำงานที่เท่าไร
 • แสดงชื่อพนักงาน ชื่อหัวหน้า ระดับในแต่ละ Record โดยใช้ recursive CTE
 • ทบทวนการใช้ Cast เพื่อเปลี่ยนประเภทของตัวแปรให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันกับข้อมูลที่มีอยู่

25. การสร้าง Stored Procedures ใน SQL Server และการประกาศตัวแปรสำหรับ Parameters

 • รูปแบบการเขียน Stored Procedures ใน SQL Server
 • Input Parameters ของ Stored Procedures
 • นำเรื่อง Row_Number() มาเขียน Stored Procedures
 • การสร้างและลบ Stored Procedures
 • การเรียกใช้ Stored Procedures

26. การสร้าง Stored Procedures แบบ Return Value และการนำค่าตัวแปรที่ Return มาใช้

 • การใช้และความหมายของ @@RowCount
 • การเปลี่ยนแปลง stored procedures โดยใช้ alter proc
 • การสร้าง Stored Procedures แบบ Return Value
 • วิธีการเรียกใช้ Stored Procedures ที่มีการ Return Value

27. การใช้ Output Parameters กับ Stored Procedures และข้อดีของการเขียน Stored Procedures

 • การสร้าง Output Parameter ให้กับ Stored Procedures
 • การเรียกใช้ output parameters ต้องระบุคำว่า output ให้กับตัวแปร
 • ผลของการเรียกใช้ จะได้ Multiple Resultset
 • เหตุผลของการเขียน Stored Procedures ที่ช่วยเพิ่ม Performance ของระบบ
 • การเขียน Statement ก่อน CTE จำเป็นต้องมี semicolon คั่น
 • การใช้ Aggregate Function : Count ให้ใช้คู่กับ * จะทำให้นับข้อมูลได้ถูกต้องกว่าที่ระบุเป็นชื่อ Field

28. เทคนิคการเขียน Stored Procedures อีกแบบ ที่ไม่ใช้ Return Value และ Output Parameters แต่ใช้ Multiple Recordsets

 • เทคนิคการ Assign ค่าเข้าตัวแปรจาก sql statement ซึ่งสามารถใช้ set หรือ select แล้วแต่กรณี
 • การเขียน Stored Procedures อีกแบบ โดยใช้ Multiple Recordsets
 • การนำตัวแปรมาตั้งเป็นชื่อ Field ใน Table ใหม่
 • การนับจำนวน Tables ที่ได้จาก Stored Procedure

29. การเรียกใช้ Stored Procedures จาก VB.NET โดยใช้ System Stored Procedures : sp_helptext และการใช้ StringBuilder

 • การเรียกใช้ Stored Procedure sp_HelpText เพื่อดู Sql Statement ของ View จาก VB.NET
 • การวน loop DataRow ของ DataTable
 • การวน loop DataRowView ของ DataView
 • การเรียกใช้ System Stored Procedures สามารถมี exec, execute หรือไม่มีก็ได้
 • การใช้ System.Text.StringBuilder ต่อ String แทนการต่อ String ทั่วไป เพื่อช่วยเพิ่ม Performance

30. การตรวจสอบ Stored Procedures ที่สร้างขึ้นว่าสร้างเมื่อไร เปลี่ยนแปลงเมื่อไร มีทั้งหมด 3 วิธี

 • การตรวจสอบรายการ Stored Procedures ที่สร้างขึ้น 3 วิธี
 • ใช้รูปแบบ sysobjects ในการตรวจสอบ
 • ใช้ information_schema ในการตรวจสอบ
 • ใช้ objects ของ sys ในการตรวจสอบ
 •  การตรวจสอบ sql statement ที่เขียนในแต่ละ Stored Procedures โดยใช้ sp_helptext

31. การตรวจสอบ Objects อื่น เช่น Tables, Views สามารถทำได้เช่นเดียวกับ Stored Procedures

 • การตรวจสอบ Objects ประเภทอื่น ๆ Tables, System Tables, Views, Triggers, Foreign Keys
 • สามารถทำการตรวจสอบได้เหมือนกับ Stored Procedures แต่เปลี่ยนรูปแบบของเงื่อนไข และ objects ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในซีดีแผ่นที่ 2

1. เตรียม Project และงานใหม่ใน CD-ROM แผ่นที่ 2

 • เตรียม Projects ใหม่สำหรับ CD Training ในแผ่นที่ 2
 • ทบทวนถึง Stored Procedures และการเรียกดู SQL Server Objects ต่อจากแผ่นแรก

2. รูปแบบของ Multiple Resultsets ใน SQL Server ซึ่งไม่มีใน Microsoft Access

 • รูปแบบของ Multiple Resultsets ใน SQL ที่ไม่มีใน Microsoft Access
 • การ Run ข้อมูลที่เป็น Batch แล้วได้ Multiple Resultsets
 • รูปแบบการเขียน SQL Statements หลาย ๆ คำสั่ง ทั้งในบรรทัดเดียวกัน หรือคั่นด้วย semicolon
 • ข้อดีของการเขียนแบบ Batch ทำให้ติดต่อ SQL Server ครั้งเดียว แต่ควรเลือกเฉพาะ Fields ที่ต้องการ และใส่เงื่อนไข where ที่ต้องการเท่านั้น
 • การ Run Stored Procedures ที่ได้ Multiple Resultsets

3. การเขียน VB.NET ในการดึงข้อมูล Multiple Resultsets มาในรูปแบบ Dataset และการอ้าง DataTable ใน Dataset

 • ดึงข้อมูลที่เป็น SQL Batch Statement มาในรูปแบบ Dataset ของ ADO.NET
 • Dataset ประกอบด้วย DataTables หลาย ๆ ตัว
 • ใช้ SQLDataAdapter Fill เข้า Dataset
 • การตรวจสอบจำนวน Tables ใน Dataset
 • การอ้าง DataTable แต่ละตัวใน Dataset

4. การดึง Multiple Resultsets จากการ Run Stored Procedures : sp_help

 • การใช้ sp_help เพื่อดูรายละเอียดของ table โครงสร้างของ Tables
 • จากการ run sp_help จะได้ทั้งหมด 9 tables
 • การตรวจสอบชื่อและจำนวนของ tables ใน Dataset
 • การดึงข้อมูลของแต่ละ DataTable มาใน Dataset มาแสดง
 • การวน loop DataTable ใน Dataset • 5. การดึงข้อมูลจาก Stored Procedures ที่สร้างขึ้นแบบที่ 1 และการดึงค่า Return Value และ Output Parameters มาแสดง
 • Stored Procedures ที่สร้างขึ้นมี Return Value และ Output Parameter
 • รูปแบบการเขียน SQL เพื่อดึงข้อมูล Return Value และ Output Parameters
 • การอ้างอิงไปที่ DataTable แต่ละตัว - การอ้างอิง DataRow ของ DataTable และการอ้าง Field ของ Return Value และ Output Parameter

6. การเรียกใช้ Stored Procedures แบบ SqlCommand และ CommandType (แบบที่ 2)

 • รู้จักกับ SqlConnection และ SqlCommand เพื่อเรียกใช้ Stored Procedure
 • การใช้ CommandTimeOut - การกำหนด CommandType ให้เป็นแบบ Stored Procedures
 • การใช้ SqlCommand ร่วมกับ SqlDataAdapter เพื่อ Fill เข้า DataTable

7. การสร้าง SqlParameters ให้กับ SqlCommand และการกำหนดประเภทของ SqlParameters

 • การสร้าง SqlParameters ให้กับ SqlCommand - การกำหนดประเภทและ Direction ของ SqlParameters
 • การกำหนดตัวแปรของ SqlParameters เมื่อไรถึงใช้ซ้ำ หรือไม่ซ้ำ
 • รูปแบบนี้ ข้อมูลที่ได้ไม่ได้เป็น Multiple Resultsets แต่ค่าจะเก็บในParameters
 • ข้อดีของการใช้ SqlParameter กับการเขียน SQL ทั่วไป
 • ชื่อของ SqlParameter ต้องขึ้นต้นด้วย @

8. ความสำคัญในการตั้งชื่อของ SqlParameters และการเรียกใช้ Stored Procedures แบบที่ 3

 • จำเป็นต้องตั้งชื่อ SqlParameters ให้เหมือนกับ Stored Procedures ที่ได้สร้างไว้
 • ตรวจสอบลำดับในการ Add SqlParameters ว่ามีผลอย่างไรหรือไม่
 • เรียกใช้ Stored Procedure ในลักษณะ CommandText แบบที่ 3
 • แบบนี้ชือของ SqlParameters จะเป็นยังไงก็ได้

9. การเรียกใช้ Stored Procedures ในรูปแบบ OleDb ในรูปแบบการใช้ call

 • การเรียก Stored Procedures แบบใช้ OleDb
 • รูปแบบการเขียนคล้าย SqlClient
 • รูปแบบ Parameters จะใช้ ? แทน @
 • ลำดับการ Add Parameters มีความสำคัญในแบบนี้
 • ใช้ call ในการเรียก Stored Procedure ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะ OleDb

10. รูปแบบการใช้ in ในรูปแบบต่างๆ และการใช้งานร่วมกับ SubQuery

 • รูปแบบการใช้ IN
 • การใช้ IN ร่วมกับ SubQuery
 • ใช้ Inner Join แทน IN
 • การใช้ Estimated Execution Plan และ Performance
 • Performance ของ IN เมื่อเทียบกับ Inner Join

11. การใช้ not in และการใช้ left join เพื่อหาข้อมูลที่ไม่มีในอีก Tables หนึ่ง

 • การหาข้อมูลที่ไม่มีในอีก Table หนึ่ง (A-B)
 • ใช้เทคนิค Left Join เพื่อหาข้อมูลที่ไม่มีในอีก Table หนึ่ง
 • ข้อควรระวังในการใช้ IN และ Not IN
 • Performance ของ Not IN เมื่อเทียบกับ Left Join

12. การใช้ some หรือ any Operators เมื่อเทียบกับการใช้ in และการใช้ all

 • รูปแบบการเขียน SQL โดยใช้ Some หรือ Any Operator
 • ข้อแตกต่างจากการใช้ IN
 • สามารถใช้เครื่องหมาย >, < ได้ในกรณีที่ใช้ Some หรือ Any
 • การใช้ All แทน Left Join และ Not IN

13. การใช้ exists และรูปแบบที่ต่างจาก all, some, any, in ในการเขียน SQL Statements

 • รูปแบบการใช้ Exists
 • Exists เป็นการตรวจสอบว่ามีข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อมูลจะได้ค่าเท็จ
 • ข้อแตกต่างในการเขียน SQL Statement เมื่อเทียบกับ All, Some, Any และ IN
 • การใช้ Not Exists แทน Not IN (A-B)

14. การใช้ set Operators ได้แก่ union, intersect และ except

 • รูปแบบการใช้ SET Operators ได้แก่ Union, Intersect และ Except
 • ข้อแตกต่างระหว่าง Union และ Union All
 • สามารถใช้ได้กับ Table และ View
 • จำนวน Fields ที่มา union ต้องเท่ากัน ประเภทเดียวกัน แต่ชื่อไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

15. การใช้ group by กับ over (partition by…) และข้อแตกต่างที่ดีกว่า เมื่อใช้ร่วมกับ CTE

 • การใช้ Group by เพื่อหา Count, Avg หรือ Aggregate Functions อื่น ๆ
 • การใช้ over (partition by…) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ใน SQL 2005
 • เปรียบเทียบการใช้ทั้งสองแบบ - ใช้งานร่วมกับ CTE

16. การใช้ over (partition by…) มากกว่า 1 Field เพื่อสรุปผลข้อมูลแยกตามปีและเดือน

 • การใช้ over (partition by…) สามารถ partition by ได้มากกว่า 1 Fields
 • แต่ละ Fields ที่ทำการ partition สามารถแตกต่างกันได้ไม่ต้องเหมือนกัน
 • สรุปผลข้อมูลยอดขาย แยกตามปีและเดือน เทียบสัดส่วนกับแต่ละ Order ID
 • การเขียนใช้งานร่วมกับ CTE

17. การใช้ Case ใน SQL Statements แบบเงื่อนไขเดียว และแบบหลายๆ เงื่อนไข

 • การใช้ Case ใน Sql Statement
 • รูปแบบการเขียน Case ใน SQL Statement
 • การใช้ Case แบบเงื่อนไขเดียว
 • การใช้ Case แบบหลายเงื่อนไข และในกรณีที่ข้อมูลเป็นช่วง

18. การใช้ Case กับ Aggregate Functions เพื่อ Group ข้อมูลแบบ Pivot Table

 • รูปแบบการเขียนเพื่อใช้กับ Aggregate Functions
 • เขียน SQL ให้ Group ข้อมูลยอดขายสินค้า แยกตามปีในแนว Column (Pivot Table)

19. สร้าง Stored Procedures เพื่อสรุปยอดขายสินค้าแยกตามเดือน โดยใส่ Parameters เป็นปี และจัดการให้มียอดรวมทั้งแนวตั้งและ Summary รวม

 • นำความรู้เรื่อง Case มาเขียน Stored Procedures
 • สร้าง Stored Procedures สรุปยอดขายสินค้า แยกตามเดือน โดยใส่ Parameter เป็น ปี
 • ทำยอดสรุปในแนวนอน
 • ทำยอดสรุปรวม โดยใช้ with Rollup

20. การใช้ with cube และ with rollup เพื่อสรุปยอดรวมจากการ group by

 • การใช้ Group By ร่วมกับ with Cube และ with Rollup
 • ข้อแตกต่างระหว่าง with Cube และ with Rollup
 • เปรียบเทียบการใช้เมื่อเทียบกับ over (partition by…)

21. ข้อจำกัดของ CTE เมื่อเขียนใน Stored Procedures ที่มีการใช้ order by

 • ปรับปรุง Stored Procedures ที่สรุปยอดขายสินค้าแยกตามเดือน ให้แสดงชื่อสินค้าด้วย
 • ข้อจำกัดของ CTE ที่ใช้ร่วมกับ Order By ที่เขียนใน Stored Procedures

22. การสร้าง, ลบ, แก้ไข Views และการ Encrypt Views เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็น SQL Statements ของ Views นี้

 • เตรียม View สำหรับ PIVOT ในเรื่องต่อไป : โดยเลือก Fields ที่ต้องการจากการเชื่อมโยง 3 Tables
 • การสร้าง View ลบ View
 • สร้าง View แบบ Encrypt เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็น SQL Statement ของ View เทคนิคนี้สามารถใช้กับ Stored Procedures ได้
 • exec sp_helptext เพื่อดู SQL Statement ของ View

23. นำข้อมูลจาก Views มาสร้าง Pivot Table แยกยอดสั่งซื้อตามปี โดยใช้ pivot ซึ่งเป็นคำสั่งใหม่ใน SQL Server 2005

 • รูปแบบในการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้คำสั่ง PIVOT
 • จำกัด Fields ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำ PIVOT
 • เมื่อใช้ PIVOT แล้วไม่ต้องสร้าง Group By
 • ส่วนของ Field ที่ต้องการนำมาเป็น Column จะอยู่ใน Statement หลัง For และค่าของแต่ละ Column ให้ใส่ภายใต้เครื่องหมายก้ามปู

24. การเลือก Fields ที่ต้องการจากการ Select ใน Pivot ซึ่งต่างจากที่เคยใช้ทั่วไป เปลี่ยนลำดับ Fields รวมถึงเปลี่ยนชื่อ Fields

 • การเลือกบาง Fields มาจากการใช้ PIVOT โดยไม่เอาทุก Fields
 • เทคนิคการเปลี่ยนชื่อ Fields ที่นำมาทำเป็น Column
 • ความจำเป็นในการอ้างชื่อ Fields ที่มาทำเป็น Column ต้องมีก้ามปูทุกครั้ง

25. ตัวอย่างการสร้าง Pivot อีกแบบ และการใช้ Functions : upper, left, datepart, datename - สามารถใช้ where และ order by กับ PIVOT Table ได้

 • รู้จักกับ datepart เพื่อดึงข้อมูลส่วนต่าง ๆ ของวันที่ออกมา
 • ใช้ datename เพื่อดึงข้อมูลชื่อเดือนออกมา
 • ฟังก์ชันเกี่ยวกับ string : upper, left เพื่อตัดเดือนเหลือ 3 ตัวอักษร
 • นำข้อมูลที่เตรียม มาสร้าง PIVOT Table เพื่อสรุปแยกข้อมูลยอดเงินขายสินค้า แยกตามเดือน และรายชื่อสินค้า

26. การนำข้อมูล Pivot Table มา Reverse กลับให้เป็นข้อมูลเหมือนเดิม โดยใช้ unpivot

 • เปลี่ยนข้อมูลบางอย่าง ที่เป็นสรุปผลอยู่แล้ว ซึ่งบางครั้งมาจาก Excel มาแปลงเป็น data ที่เราเก็บทั่วไป โดยใช้ UNPIVOT
 • รูปแบบการเขียนของ UNPIVOT
 • การตั้งชื่อ Field ให้กับ Column ที่ UNPIVOT

 27. การเรียงลำดับของ Fields ที่ unpivot และการใช้ Dynamic SQL แบบ exec แล้วตามด้วยวงเล็บ

 • การเรียงลำดับข้อมูลของ Fields ที่ UNPIVOT
 • การ run SQL จากตัวแปร string โดยใช้ exec เรียกรูปแบบนี้ว่า Dynamic SQL
 • การประกาศตัวแปร และการ assign ค่าเข้าตัวแปร
 • ค่าสูงสุดของ varchar และ nvarchar

28. การตรวจสอบ Fields ของ Table มีอะไรบ้างโดยใช้ sys.columns และ Object_ID

 • การตรวจสอบ Fields ของ Table ต่าง ๆ โดยใช้ exec sp_help
 • การตรวจสอบ Fields ของ Table ต่าง ๆ โดยใช้ sys.Columns
 • โครงสร้างของ Sys.Columns - ความหมายของ Object_ID และการนำไปใช้

29. นำความรู้ที่ได้มาเขียน unpivot เพื่อต่อ String ให้มี Fields ต่างๆ ที่ต้องการ โดยเรียกจาก VB.NET

 • ดึงข้อมูล Fields ต่าง ๆ ที่ต้องใช้สำหรับ UNPIVOT จาก VB.NET - ต่อ String โดยใช้ System.Text.StringBuilder
 • นำข้อมูลต่าง ๆ มาสร้าง String เป็น SQL Statement สำหรับ UNPIVOT

30. การใช้ Dynamic SQL แบบที่ 2 โดยใช้ Execute sp_executesql

 • การใช้ Dynamic SQL แบบที่ 2 โดยใช้ sp_ExecuteSQL
 • ตัวแปรจะเป็นประเภท varchar ไม่ได้ ต้องเป็น nvarchar

31. การ Execute sp_ExecuteSQL แบบมี Parameters

 • รูปแบบการประกาศตัวแปร - การส่ง parameters เข้า stored procedures แบบมีชื่อ Parameters ด้วย
 • การเปลี่ยน string ให้อยู่ในรูปแบบ nvarchar โดยใช้ N นำหน้า
 • รูปแบบการบอก DataTypes ของ Parameter
 • การส่งค่าตัวแปรเข้าไปใน Parameters ของ Sp_ExecuteSQL

32. การประยุกต์งาน Dynamic SQL เพื่อสร้าง Stored Procedures ในการนับจำนวน Records ของ Tables ใดๆ

 • ประยุกต์งาน Dynamic SQL เพื่อนับจำนวน Records ของ Tables ใด ๆ โดยนำมาสร้าง Stored Procedures

เนื้อหาในซีดีแผ่นที่ 3

1. เตรียม Project ใหม่สำหรับ CD-ROM แผ่นที่ 3 และการใช้ Top ที่สามารถใช้ตัวแปรได้, Set Rowcount

 • เตรียม Project ใหม่ และ Copy ไฟล์ที่จำเป็นสำหรับ CD-ROM แผ่นที่ 3
 • รูปแบบการใช้ Top โดยทั่วไป - รูปแบบการใช้ Top แล้วตามด้วยตัวแปร ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ใน 2005
 • เปรียบเทียบการเขียน SQL statement แบบเก่าและแบบใหม่จากการใช้ Top
 • การจำกัดจำนวน Record อีกแบบโดยใช้ Set Row Count

2. การใช้ Top ร่วมกับ Percent และการใช้ Top ร่วมกับ SubQuery หรือ Functions

 • รูปแบบการใช้ Top แบบ Percent
 • การใช้ Top ร่วมกับ SubQuery
 • การหา Average ของ SubQuery

3. การใช้ Cross Apply และ Outer Apply ร่วมกับ Top และรูปแบบที่แตกต่างจาก Inner Join และความหมายของ Compatibility Level

 • รูปแบบการเขียน Cross Apply ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ใน SQL 2005 เพื่อหาข้อมูล OrderID ล่าสุด 2 ตัวของลูกค้าแต่ละราย
 • รูปแบบการเขียนที่แตกต่างกับ Inner Join
 • การใช้ Top ร่วมกับ Cross Apply
 • การใช้ Outer Apply
 • การใช้ Common Table Expression ร่วมกับ Cross Apply
 • การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ไม่มีการสั่งซื้อ
 • การปรับ Compatitbility Level ให้เป็น SQL Server 2005

4. ความหมายและการทำงานของ Cross Apply ที่แตกต่างกับ Inner Join

 • อธิบายความหมายและรูปแบบการเขียนของ Cross Apply ที่แตกต่างกับ Inner Join
 • ขั้นตอนการทำงานของ Cross Apply

5. การสร้าง Functions ที่ Return ค่าเป็น Scalar และรูปแบบการนำไปใช้

 • รูปแบบการสร้าง Function ใน SQL Server
 • การกำหนด Parameter และ Return Value
 • ข้อแตกต่างระหว่าง Function และ Stored Procedures
 • การนำ Function ไปใช้ จำเป็นต้องระบุ owner ทุกครั้ง

6. การสร้างและการแก้ไข Functions และรูปแบบการใช้ตัวแปรแบบสะสมค่า

 • รูปแบบการสร้าง Function อีกแบบ - การแก้ไข Function
 • ตัวอย่างการใช้ตัวแปรใน Function แบบสะสมค่า

7. การสร้าง Functions ที่ Return เป็น Tables แบบ Single Statement และการใช้ Functions ที่สร้างขึ้นร่วมกับ Cross Apply

 • รูปแบบ Function ที่ Return เป็น Table แบบ Single Statement
 • การเรียกใช้ Function ที่ Return เป็น Table
 • การนำไปประยุกต์กับ Cross Apply

8. การสร้าง Functions ที่ Return เป็น Tables แบบ Multiple Statements และรูปแบบการใช้ IF

 • การสร้าง Function ที่ Return เป็น Table แต่ภายในมีหลาย Statements
 • รูปแบบการใช้ IF...และ Else
 • โครงสร้างในการเขียน Functions ที่ Return เป็น Table และการประกาศตัวแปร Table
 • การใช้ Function Left และการใช้ Like โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าขึ้นต้นด้วย A-C ให้ Return ข้อมูล Top 3 แต่ถ้าเป็นตัวอักษรอื่นให้ Return ข้อมูล OrderID ที่เป็น Top 2

9. เทคนิคการจัดการ Queue โดยใช้ Output ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ใน SQL Server 2005 และการใช้ Object Deleted

 • ในรูปแบบการเขียน Stored Procedures สามารถใช้ output deleted.* ได้
 • การสร้างตัวแปรที่เป็น Table - สร้าง Stored Procudure ในการจัดการ Queue
 • การใช้ Delete ร่วมกับ Output เพื่อเก็บค่าที่ Delete ใส่ในตัวแปร Table

10. การค้นตำแหน่งของ String โดยใช้ patindex และ charindex

 • การค้นตำแหน่งของ String
 • ข้อแตกต่างระหว่างการใช้ CharIndex และ PatIndex
 • การใช้ PatIndex สามารถใช้สัญลักษณ์ % และ ก้ามปู ได้
 • CharIndex ไม่ต้องใช้สัญลักษณ์ %

11. การสร้าง Tables ที่มีการใส่กฎให้กับ Tables โดยการใช้ Check และเตรียม Tables เพื่อศึกษา Try…Catch ในการดัก Error

 • สร้าง Tables เพื่อเตรียมศึกษาการดัก Error
 • การตรวจสอบจำนวนเงินไม่ให้ต่ำกว่าที่กำหนดโดยใช้ Check
 • รูปแบบการดัก Error โดยใช้ Try…Catch
 • การสร้าง Table Error Log
 • การตรวจสอบผู้ใช้ที่ Login อยู่ขณะนี้

12. สร้าง Stored Procedures ที่มีการดัก Error โดยการใช้ Try…Catch

 • รูปแบบการใช้ Try…Catch ใน Stored Procedure
 • การเก็บข้อมูลที่มีการผิดพลาดใน Table ErrorLog
 • ใช้ได้เฉพาะ SQL 2005

13. รูปแบบการดัก Error แบบเก่าโดยใช้ @@error

 • การใช้ @@error เพื่อตรวจสอบ Error ที่เกิดขึ้น
 • แบบนี้ใช้ได้ทั้ง SQL 2000 และ SQL 2005
 • เปรียบเทียบรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกัน

14. การสร้าง Databases ใหม่จากการ Design โดยสั่งจาก SQL Statements มาจาก VB.NET และความหมายของ Collation

 • การสร้าง Database จากการ Design
 • การสร้าง Database ใหม่จาก SQL Statement
 • การสร้าง Database จาก VB.NET เกิดเปิด SqlConnection และการสร้าง SqlCommand
 • การเปลี่ยน Database ที่ Connect จาก SqlConnection และการใช้ Use
 • การดัก Error ใน VB.NET

15. ตรวจสอบการทำงานของการสร้าง Databases ใหม่จาก VB.NET

 • ตรวจสอบการทำงานการสร้าง Database ใหม่จาก VB.NET
 • ตรวจสอบผลจากการสร้างว่าถูกต้องหรือไม่

16. การตรวจสอบ Databases ที่สร้างขึ้นจาก sysdatabases หรือ sys.databases และการใช้ db_id()

 • การตรวจสอบรายชื่อของ Databases โดยใช้ sysdatabases หรือ sys.databases
 • ความหมายและหน้าที่ของ master database
 • การอ้าง Table ข้าม Database
 • ความหมายของ db_id()

17. การเปลี่ยน Collation ของ Databases และการเปลี่ยน Options ต่างๆ ของ Databases โดยใช้คำสั่ง

 • คำสั่งในการเปลี่ยน Collation ของ Database
 • คำสั่งในการเปลี่ยน Options ต่าง ๆ ของ Database

18. การใช้ sp_helpdb และการลบ Databases ทิ้ง

 • การตรวจสอบคุณสมบัติของ Database โดยใช้ exec sp_helpdb
 • การลบ Database ทิ้งโดยใช้ drop database

19. การใช้ Dock และ Splitter ใน VB.NET เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ Resize ได้ และ Object DataRow ของ DataTable

 • การใช้ Splitter และการกำหนด Dock ของ Controls ต่าง ๆ
 • ดึงข้อมูลว่า Databases อะไรบ้างมาแสดงใน ListBox
 • Object DataRow ของ DataTable

20. การแสดงข้อมูล Databases และรายชื่อ Tables ของ Databasesที่มีการ DoubleClick ใน VB.NET

 • การตรวจสอบขนาด Database และวันที่สร้าง จาก VB.NET และการอ้าง Objects จาก Dataset ที่ได้
 • การตรวจสอบรายชื่อ Tables จาก sys.tables และ Sysobjects
 • นำข้อมูลรายชื่อ Tables มาแสดงใน VB.NET

21. คำสั่งในการสร้าง Tables ที่มีรูปแบบต่างๆ : Identity, Timestamp, การสร้าง Primary Key และการตรวจสอบโครงสร้าง Tables

 • SQL Statement ในการสร้าง Table
 • Field ที่เป็น Identity
 • Field ประเภท Timestamp
 • การกำหนด Field ไม่ให้เป็น Null
 • การสร้าง Primary Key ให้กับ Field ในขณะที่สร้าง Table
 • การตรวจสอบโครงสร้างของ Table โดยใช้ sp_help

 22. ความหมายของ Identity Field และ Timestamp Field

 • ความหมายของ Field Identity
 • ประโยชน์ของ Timestamp Field
 • การตรวจสอบค่า identity โดยใช้ @@identity
 • การตรวจสอบ timestamp ล่าสุด โดยใช้ @@dbts

23. ประโยชน์ของ Identity Field และ Timestamp Field เพิ่มเติมการปรับให้ Identity Field เริ่มต้นที่ 1 ใหม่ และความหมายของ Truncate Table

 • การ Run เลขของ Identity เมื่อมี Error เกิดขึ้น
 • ประโยชน์ของ Timestamp Field ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบ Record ที่มีการแก้ไข - การทำให้ Identity Field เริ่มต้นที่ 1 ใหม่
 • ความหมายของ Truncate Table ว่าต่างจาก Delete อย่างไร

24. การใช้ while loop, การใช้ Functions replicate และการใช้ set nocount

 • การใช้ While Loop ในการเขียน SQL Batch หรือ Stored Procedures
 • การใช้ Ascii เพื่อตรวจสอบ Ascii ของตัวอักษร - การใช้ Char เพื่อเปลี่ยน Ascii ให้เป็นตัวอักษร
 • การใช้ฟังก์ชัน Replicate - ความหมายของการใช้ Set NoCount

25. การใช้ Collate กับ where และ order by เพื่อคัดเลือกข้อมูลที่เป็นตัวอักษรตัวใหญ่เท่านั้น

 • การใช้ Collate กับ Order by ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ลำดับของตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่แตกต่างกัน
 • การใช้ Collate กับ Where เพื่อคัดเลือกข้อมูลที่เป็นตัวอักษรตัวใหญ่เท่านั้น

26. การเขียน SQL Statements กับ Fields ที่เป็น nvarchar สามารถระบุ N นำหน้าเพื่อให้ทราบว่าเป็น Unicode

 • ระวังการใช้กับ Field ข้อมูลประเภท NVarchar
 • ให้ระบุ N นำหน้ากับ String ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่าเป็น Unicode

27. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลประเภทวันที่ และการ Convert วันที่ในรูปแบบต่างๆ

 • ปัญหาของการ Query ข้อมูลประเภทวันที่ ทั้งการใช้ Where และการใช้ Group by
 • การ Convert Date ในรูปแบบต่าง ๆ - การแก้ไขปัญหากับ Field ประเภทวันที่

28. สร้าง Functions ที่เก็บข้อมูลเฉพาะวันที่เท่านั้น โดยไม่สนใจเวลา

 • สร้าง Function ที่เก็บข้อมูลเฉพาะวันที่เท่านั้น
 • จาก Function นี้ทำให้สะดวกในการใส่เงื่อนไข และการใช้ Group By
 • Function ที่สร้างขึ้นจะส่งวันที่และเวลาเข้าไป แต่จะตัดส่วนของเวลาทิ้งไป

29. การสร้าง Fields ใหม่ที่เกิดจากการคำนวณใน SQL Statements ทั่วไป และ Calculated Fields

 • การตั้งชื่อ Field ใหม่ที่เกิดจากการคำนวณมีทั้งหมด 3 วิธี
 • วิธีการสร้าง Calculated Field
 • ประโยชน์ของ Calculated Field

30. คำสั่งในการเพิ่ม-ลบ Column ต่างๆ ลงใน Tables และคำสั่งในการใส่กฎเกณฑ์ให้กับ Fields ต่างๆ

 • คำสั่งในการลบ Field
 • คำสั่งในการเพิ่ม Fields ต่าง ๆ
 • การใส่กฏเกณฑ์ให้กับ Field ใน Table

31. การเพิ่ม Constraints Check ให้กับ Fields และการใช้ sp_helpconstraint เพื่อตรวจสอบ Constraints ต่างๆ ใน Tables

 • การ Add Constraint Check ไปพร้อมกับ
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
เนื้อใน พิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 152 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 170 x 235 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 330.0000
ผู้เขียน ธงชัย พยุงภร

สื่อการสอนชุด "SQL Server 2005 QuickStart Tutorials" ที่ทางสำนักพิมพ์เอ็มไอเอส ร่วมกับ อ.ธงชัย พยุงภร ผลิตออกมานี้ เหมาะสำหรับผู้ใช้ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับเบื้องต้นไปจนถึงระดับมืออาชีพ เนื่องจากมีเนื้อหาที่เจาะลึกอย่างละเอียดมากที่สุด ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจที่ทีงานของเรา พร้อมที่จะนำเสนอให้กับคุณได้มีไว้เพื่อใช้ในการศึกษาต่อไปได้เป็นอย่างดี

เนื้อหาในซีดีแผ่นที่ 1

1. บทนำ และเนื้อหาใน CD-ROM ชุดนี้

 • เน้นเนื้อหา T-SQL ใหม่ ๆ ใน SQL 2005
 • เนื้อหาจะแตกต่างจาก CD-ROM Training ในชุดก่อนตรงในชุดก่อนหน้านี้เป็น SQL Server 2000 และ Visual Basic 6.0 แต่ในชุดนี้จะเป็น SQL Server 2005 กับ VB.NET ในชุด Visual Studio.NET 2005
 • เน้นในส่วนของการเขียน Stored Procedures และ Triggers
 • เน้นการเขียน CLR (Common Language Runtime) ใน SQL Server 2005
 • การเรียกใช้งานในด้านต่าง ๆ จาก VB.NET ไปยัง SQL Server 2005
 • ตัวอย่าง Databases ใน CD-ROM

2. ลำดับขั้นตอนในการติดตั้ง IIS, Visual Studio.NET และ SQL Server 2005

 • ให้ติดตั้ง IIS ก่อน เพราะจะมีส่วนของ Reporting Services ที่ต้องการใช้งานในส่วนของ Web Server
 • ติดตั้ง Visual Studio.NET 2005 และ SQL Server Express
 • ติดตั้ง SQL Server 2005 ให้เป็น Instance ในกรณีที่มี SQL Server Version อื่นก่อนหน้านี้

3. การ Connect Database โดยใช้ SQL Server Management Studio และการ Connect ในรูปแบบ Instances

 • การ Connect Database โดยใช้ SQL Server Management Studio แทน Query Analyzer เดิม
 • การ Connect SQL Server ในรูปแบบ Instance
 • ทดสอบ Query เพื่อดึงข้อมูล โดยใช้ New Query แล้วทดลองติดต่อ Database ดู
 • การ Attach Databases ตัวอย่าง : Northwind และ Pubs
 • ส่วนของ Databases ที่ใช้ Reporting Services

4. Registered Servers, Instances ของ SQL Server ในเครื่อง และ Windows Authentication

 • Registerd Servers เพื่อตรวจสอบ Instances ของ SQL Server ในเครื่อง
 • Instances ต่าง ๆ ในเครื่อง
 • Windows Authentication สำหรับ SQL Server Express

5. การใช้ row_number() over… เพื่อให้มีเลข Running Number และการใช้ use เพื่อเปลี่ยน Databases

 • การใช้ Use เพื่อเปลี่ยน Database
 • การ Comments ในส่วนของ SQL Statement
 • การใช้ Object Explorer ในการตรวจสอบ Objects ของ Databases
 • การใช้ Row_Number() Over…
 • ประโยชน์การใช้ Row_Number() ใน Web เพื่อแบ่งข้อมูลเป็นหน้า ๆ ช่วยในการเพิ่ม Performance
 • ความจำเป็นในการใช้ Order by ในส่วนต่าง ๆ

6. การใส่เงื่อนไข row_number() ในลักษณะ SubQuery

 • ถ้าใส่เงื่อนไขให้กับ Row_Number ตามเงื่อนไขที่ต้องการ จะผิด
 • การดึงข้อมูล Row_Number ตามช่วงที่ต้องการในลักษณะ Sub Query
 • การดึงข้อมูล Row_Number ในช่วง 1-50

7. การใช้ Common Table Expression (CTE) ในการ Filter row_number() ตามช่วงที่ต้องการ

 • การใช้ Common Table Expression (CTE) ในรูปแบบ With เพื่อดึงข้อมูล Row_Number() ตามช่วงที่ต้องการ
 • การใช้ CTE แทน SubQuery
 • ข้อควรระวังในการใช้ CTE

8. การตั้ง Alias ของ Tables เพื่อ Join กับ SubQuery ที่หาค่า Average ของราคาสินค้า

 • การเขียน SQL Statement เพื่อ inner join กับ SubQuery
 • การตั้ง Alias ให้กับ Tables และ SubQuery เพื่อใช้ในการ Join
 • ระวังการใช้ชื่อ Fields ที่ซ้ำกัน - SubQuery ที่สร้างขึ้นมีการหา Average ของราคาสินค้า
 • ข้อมูลที่เป็น Null จะไม่ได้มา Join กัน
 • การใช้ชื่อ Field ที่เป็น Alias ของ SubQuery

9. การใช้ Common Table Expression (CTE) แทนรูปแบบ SubQuery ที่หาค่า Average ของราคาสินค้า

 • การใช้ Common Table Expression แทน SubQuery
 • ข้อควรระวังในการอ้าง Fields ที่ซ้ำกัน
 • การใช้ Inner Join กับ CTE

10. การใช้ Ranking Functions อื่นๆ ได้แก่ Rank, Dense_Rank, NTile และข้อแตกต่างกันของแต่ละแบบ

 • ทบทวน inner Join โดยใช้ Alias ของ Tables
 • การใช้ Rank เพื่อจัดลำดับที่ ถ้าซ้ำกันจะข้าม
 • การใช้ Dense_Rank ถ้าซ้ำกัน ลำดับต่อไปจะไม่ข้าม
 • การใช้ NTile เพื่อแบ่งข้อมูลออกเป็นกลุ่ม ๆ ให้พอ ๆ กัน

11. Connection String ในการเขียน VB.NET เพื่อติดต่อกับ SQL Server แบบ OleDb

 • ทดสอบการเขียนโปรแกรมใน Windows Application โดยใช้ VB.NET
 • Connection String ที่ใช้เขียนติดต่อกับ SQL Server แบบ OLEDB
 • การใช้ OleDbDataAdapter และ DataTable
 • นำข้อมูลมาแสดงใน DataGridView
 • Connection String ในการติดต่อเข้า SQL Server ในลักษณะ Instance

12. การเขียน Connection String แบบอื่นๆ ในการติดต่อเข้า SQL Server และการเขียน Connection String แบบ Windows Authentication

 • การเขียน Connection String แบบอื่น ๆ
 • การอ้าง Server ในรูปแบบ (local)
 • Parameters ของ Connection String ในรูปแบบต่าง ๆ
 • การเขียน Connection String แบบ Windows Authentication

13. Connection String ในการติดต่อแบบ SqlClient แบบต่างๆ และการเลือกระหว่าง SqlClient และ OleDb

 • เปรียบเทียบการใช้และการเลือกระหว่าง OleDb และ SqlClient
 • Connection String ของ SqlClient
 • ข้อดีและข้อเสียของ SqlClient
 • เทคนิคในการอ้าง Object ของ SqlClient คล้ายกับ OleDb แต่เปลี่ยนเล็กน้อย

14. การสร้าง Views และการใช้ sp_helptext เพื่อตรวจสอบ SQL ของ Views

 • คำสั่งสร้าง View ใน SQL Server
 • การใช้ exec sp_helptext เพื่อตรวจสอบข้อความใน View ที่เขียนเป็น Sql Statement
 • ประโยชน์ในการสร้าง View

15. การสร้าง Class เพื่อเรียกใช้งาน Databases ได้ง่ายขึ้น และการใช้ Distinct เพื่อเลือกข้อมูลที่ไม่ซ้ำกันมาใส่ใน ComboBox

 • การวางตัวแปร Public ใน Module เพื่อใช้ทั้ง Project
 • การสร้าง Class สำหรับ SQL Server
 • การเปลี่ยน Startup Form ในการ Test โปรแกรมของ VB.NET
 • การใช้ Distinct เพื่อเลือกข้อมูลที่ไม่ซ้ำกัน
 • การใส่ข้อมูลเข้า ComboBox โดยการอ้าง DisplayMember และ ValueMember

16. การใช้ union เพื่อเพิ่มแถวว่างๆ ใน ComboBox และการเพิ่มแถว (All) โดยใช้ DataRow และ InsertAt เพื่อแทรกข้อมูลในแถวที่ต้องการ

 • การใช้ union เพื่อเพิ่มค่าคงที่ในข้อมูลที่ Select ได้
 • การใช้เทคนิค datarow เพิ่มแถวลงใน DataTable เพื่อให้ ComboBox มีบรรทัดว่าง 1 บรรทัด และ (All)
 • การใช้ InsertAt กับ Datarow เพื่อแทรกแถวข้อมูลในตำแหน่งที่ต้องการของ DataTable

17. การสร้าง DataTables และ Column ใหม่ในเครื่อง Client และการ Filter Data ระหว่าง ComboBox 2 ตัว ที่มีข้อมูลสัมพันธ์กัน

 • การสร้าง DataTable ใหม่ที่ Client
 • การ Add Column ให้กับ DataTable
 • ประโยชน์ของการสร้าง DataTable ใน Memory ของ Client
 • เขียนโปรแกรมเพื่อ Filter ข้อมูล ระหว่าง ComboBox 2 ตัว ที่มีข้อมูลสอดคล้องกัน

18. การเพิ่ม Performance โดยใช้ DataView เพื่อดึงข้อมูลมาที่ Client ไม่ต้องดึงจาก SQL Server ใหม่ทุกครั้ง

 • ปรับปรุงข้อมูล ComboBox 2 ตัวที่มีข้อมูลที่สัมพันธ์กัน โดยใช้ DataView
 • การสร้าง DataView จาก DataTable
 • ข้อแตกต่างของ DataView และ DataTable
 • ลดการดึงข้อมูลจาก Server ทุกครั้ง โดยใช้ DataView
 • การใช้ RowFilter ของ DataView
 • การใช้ ComboBox ในรูปแบบ Items.Add แทนที่จะใช้วิธีกำหนด DataSource
 • แต่ละแถวของ Dataview คือ DatarowView - แต่ละแถวของ DataTable คือ Datarow

19. การ Query ข้อมูลแบบมากกว่า 1 เงื่อนไข และแต่ละเงื่อนไขอาจใส่ค่า หรือไม่ใส่ค่าก็ได้

 • เทคนิค การ Query ข้อมูลมากกว่า 1 เงื่อนไข และแต่ละเงื่อนไข อาจมีค่าหรือไม่ก็ได้
 • ในกรณีที่ ComboBox ไม่ได้ใช้ DataSource ห้ามใช้ SelectedValue เพราะจะได้ค่า Nothing ให้ใช้ Text แทน
 • Query ข้อมูลจาก View ที่สร้างขึ้น เพราะลดการเขียน SQL ที่ยืดยาว

20. ข้อแตกต่างระหว่าง varchar, nvarchar, text, ntext และรูปแบบที่ปรับปรุงใน SQL Server 2005

 • ข้อแตกต่างระหว่าง Data Types ประเภท varchar, nvarchar, text และ ntext
 • ค่าสูงสุดของ varchar และ nvarchar ใน SQL Server 2000 และ SQL Server 2005
 • สาเหตุที่ต้องมี varchar(max) และ nvarchar(max) ใน SQL Server 2005

21. ข้อแตกต่างระหว่าง char, varchar, nvarchar และข้อควรระวังในการใช้ Functions ที่เกี่ยวกับ String

 • ข้อแตกต่างระหว่าง char, varchar และ nvarchar
 • ตัวอย่างระวังการใช้เกี่ยวกับ string และ function ที่เกี่ยวกับ string เพราะบางอย่าง limit ไว้ที่ 8000 ตัวอักษร และวิธีการแก้ไข
 • การประกาศตัวแปรใน SQL Server โดยใช้ declare และตัวแปรทุกตัวต้องขึ้นต้นด้วย @
 • ระวังเรื่องการต่อ string ที่จะตัดทีละ 8000 ตัวอักษร
 • การใช้ replicate, len และ substring และข้อควรระวังเมื่อใช้กับ varchar(max)

22. การเปลี่ยนชื่อ Fields อีกแบบใน Common Table Expressions

 • การเปลี่ยนชื่อ Field อีกแบบใน CTE (Common Table Expressions)
 • การอ้าง Relation กับชื่อ Field ใน CTE ต้องอ้างให้ถูกต้อง
 • การเปลี่ยนชื่อ Field แบบนี้เพื่อใช้ประโยชน์ในการ Recursive

23. การใช้ CTE แบบ Recursive ในงานที่มีการเก็บข้อมูลในลักษณะพนักงานคนนี้ มีใครเป็นหัวหน้า

 • การประยุกต์ใช้ CTE ในลักษณะ recursive
 • เทคนิคการอ้าง CTE แบบ recursive
 • ประยุกต์ใช้ในงานที่เก็บ EmployeeID, ManagerID ว่าพนักงานคนนี้มีใครเป็นหัวหน้า
 • การใช้ Union All - ระวังการใช้ Null ใน SQL Server

24. นำข้อมูล Recursive CTE มาแสดงระดับจากผู้บริหารชั้นสูงสุด จนถึงระดับล่างลงไปเรื่อยๆ จากข้อมูลที่ Self Relation ใน Tables ของตัวมันเอง

 • แสดงระดับ เพื่อให้ทราบผลของการ Recursive ว่าอยู่ระดับการทำงานที่เท่าไร
 • แสดงชื่อพนักงาน ชื่อหัวหน้า ระดับในแต่ละ Record โดยใช้ recursive CTE
 • ทบทวนการใช้ Cast เพื่อเปลี่ยนประเภทของตัวแปรให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันกับข้อมูลที่มีอยู่

25. การสร้าง Stored Procedures ใน SQL Server และการประกาศตัวแปรสำหรับ Parameters

 • รูปแบบการเขียน Stored Procedures ใน SQL Server
 • Input Parameters ของ Stored Procedures
 • นำเรื่อง Row_Number() มาเขียน Stored Procedures
 • การสร้างและลบ Stored Procedures
 • การเรียกใช้ Stored Procedures

26. การสร้าง Stored Procedures แบบ Return Value และการนำค่าตัวแปรที่ Return มาใช้

 • การใช้และความหมายของ @@RowCount
 • การเปลี่ยนแปลง stored procedures โดยใช้ alter proc
 • การสร้าง Stored Procedures แบบ Return Value
 • วิธีการเรียกใช้ Stored Procedures ที่มีการ Return Value

27. การใช้ Output Parameters กับ Stored Procedures และข้อดีของการเขียน Stored Procedures

 • การสร้าง Output Parameter ให้กับ Stored Procedures
 • การเรียกใช้ output parameters ต้องระบุคำว่า output ให้กับตัวแปร
 • ผลของการเรียกใช้ จะได้ Multiple Resultset
 • เหตุผลของการเขียน Stored Procedures ที่ช่วยเพิ่ม Performance ของระบบ
 • การเขียน Statement ก่อน CTE จำเป็นต้องมี semicolon คั่น
 • การใช้ Aggregate Function : Count ให้ใช้คู่กับ * จะทำให้นับข้อมูลได้ถูกต้องกว่าที่ระบุเป็นชื่อ Field

28. เทคนิคการเขียน Stored Procedures อีกแบบ ที่ไม่ใช้ Return Value และ Output Parameters แต่ใช้ Multiple Recordsets

 • เทคนิคการ Assign ค่าเข้าตัวแปรจาก sql statement ซึ่งสามารถใช้ set หรือ select แล้วแต่กรณี
 • การเขียน Stored Procedures อีกแบบ โดยใช้ Multiple Recordsets
 • การนำตัวแปรมาตั้งเป็นชื่อ Field ใน Table ใหม่
 • การนับจำนวน Tables ที่ได้จาก Stored Procedure

29. การเรียกใช้ Stored Procedures จาก VB.NET โดยใช้ System Stored Procedures : sp_helptext และการใช้ StringBuilder

 • การเรียกใช้ Stored Procedure sp_HelpText เพื่อดู Sql Statement ของ View จาก VB.NET
 • การวน loop DataRow ของ DataTable
 • การวน loop DataRowView ของ DataView
 • การเรียกใช้ System Stored Procedures สามารถมี exec, execute หรือไม่มีก็ได้
 • การใช้ System.Text.StringBuilder ต่อ String แทนการต่อ String ทั่วไป เพื่อช่วยเพิ่ม Performance

30. การตรวจสอบ Stored Procedures ที่สร้างขึ้นว่าสร้างเมื่อไร เปลี่ยนแปลงเมื่อไร มีทั้งหมด 3 วิธี

 • การตรวจสอบรายการ Stored Procedures ที่สร้างขึ้น 3 วิธี
 • ใช้รูปแบบ sysobjects ในการตรวจสอบ
 • ใช้ information_schema ในการตรวจสอบ
 • ใช้ objects ของ sys ในการตรวจสอบ
 •  การตรวจสอบ sql statement ที่เขียนในแต่ละ Stored Procedures โดยใช้ sp_helptext

31. การตรวจสอบ Objects อื่น เช่น Tables, Views สามารถทำได้เช่นเดียวกับ Stored Procedures

 • การตรวจสอบ Objects ประเภทอื่น ๆ Tables, System Tables, Views, Triggers, Foreign Keys
 • สามารถทำการตรวจสอบได้เหมือนกับ Stored Procedures แต่เปลี่ยนรูปแบบของเงื่อนไข และ objects ที่เกี่ยวข้อง

เนื้อหาในซีดีแผ่นที่ 2

1. เตรียม Project และงานใหม่ใน CD-ROM แผ่นที่ 2

 • เตรียม Projects ใหม่สำหรับ CD Training ในแผ่นที่ 2
 • ทบทวนถึง Stored Procedures และการเรียกดู SQL Server Objects ต่อจากแผ่นแรก

2. รูปแบบของ Multiple Resultsets ใน SQL Server ซึ่งไม่มีใน Microsoft Access

 • รูปแบบของ Multiple Resultsets ใน SQL ที่ไม่มีใน Microsoft Access
 • การ Run ข้อมูลที่เป็น Batch แล้วได้ Multiple Resultsets
 • รูปแบบการเขียน SQL Statements หลาย ๆ คำสั่ง ทั้งในบรรทัดเดียวกัน หรือคั่นด้วย semicolon
 • ข้อดีของการเขียนแบบ Batch ทำให้ติดต่อ SQL Server ครั้งเดียว แต่ควรเลือกเฉพาะ Fields ที่ต้องการ และใส่เงื่อนไข where ที่ต้องการเท่านั้น
 • การ Run Stored Procedures ที่ได้ Multiple Resultsets

3. การเขียน VB.NET ในการดึงข้อมูล Multiple Resultsets มาในรูปแบบ Dataset และการอ้าง DataTable ใน Dataset

 • ดึงข้อมูลที่เป็น SQL Batch Statement มาในรูปแบบ Dataset ของ ADO.NET
 • Dataset ประกอบด้วย DataTables หลาย ๆ ตัว
 • ใช้ SQLDataAdapter Fill เข้า Dataset
 • การตรวจสอบจำนวน Tables ใน Dataset
 • การอ้าง DataTable แต่ละตัวใน Dataset

4. การดึง Multiple Resultsets จากการ Run Stored Procedures : sp_help

 • การใช้ sp_help เพื่อดูรายละเอียดของ table โครงสร้างของ Tables
 • จากการ run sp_help จะได้ทั้งหมด 9 tables
 • การตรวจสอบชื่อและจำนวนของ tables ใน Dataset
 • การดึงข้อมูลของแต่ละ DataTable มาใน Dataset มาแสดง
 • การวน loop DataTable ใน Dataset • 5. การดึงข้อมูลจาก Stored Procedures ที่สร้างขึ้นแบบที่ 1 และการดึงค่า Return Value และ Output Parameters มาแสดง
 • Stored Procedures ที่สร้างขึ้นมี Return Value และ Output Parameter
 • รูปแบบการเขียน SQL เพื่อดึงข้อมูล Return Value และ Output Parameters
 • การอ้างอิงไปที่ DataTable แต่ละตัว - การอ้างอิง DataRow ของ DataTable และการอ้าง Field ของ Return Value และ Output Parameter

6. การเรียกใช้ Stored Procedures แบบ SqlCommand และ CommandType (แบบที่ 2)

 • รู้จักกับ SqlConnection และ SqlCommand เพื่อเรียกใช้ Stored Procedure
 • การใช้ CommandTimeOut - การกำหนด CommandType ให้เป็นแบบ Stored Procedures
 • การใช้ SqlCommand ร่วมกับ SqlDataAdapter เพื่อ Fill เข้า DataTable

7. การสร้าง SqlParameters ให้กับ SqlCommand และการกำหนดประเภทของ SqlParameters

 • การสร้าง SqlParameters ให้กับ SqlCommand - การกำหนดประเภทและ Direction ของ SqlParameters
 • การกำหนดตัวแปรของ SqlParameters เมื่อไรถึงใช้ซ้ำ หรือไม่ซ้ำ
 • รูปแบบนี้ ข้อมูลที่ได้ไม่ได้เป็น Multiple Resultsets แต่ค่าจะเก็บในParameters
 • ข้อดีของการใช้ SqlParameter กับการเขียน SQL ทั่วไป
 • ชื่อของ SqlParameter ต้องขึ้นต้นด้วย @

8. ความสำคัญในการตั้งชื่อของ SqlParameters และการเรียกใช้ Stored Procedures แบบที่ 3

 • จำเป็นต้องตั้งชื่อ SqlParameters ให้เหมือนกับ Stored Procedures ที่ได้สร้างไว้
 • ตรวจสอบลำดับในการ Add SqlParameters ว่ามีผลอย่างไรหรือไม่
 • เรียกใช้ Stored Procedure ในลักษณะ CommandText แบบที่ 3
 • แบบนี้ชือของ SqlParameters จะเป็นยังไงก็ได้

9. การเรียกใช้ Stored Procedures ในรูปแบบ OleDb ในรูปแบบการใช้ call

 • การเรียก Stored Procedures แบบใช้ OleDb
 • รูปแบบการเขียนคล้าย SqlClient
 • รูปแบบ Parameters จะใช้ ? แทน @
 • ลำดับการ Add Parameters มีความสำคัญในแบบนี้
 • ใช้ call ในการเรียก Stored Procedure ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพาะ OleDb

10. รูปแบบการใช้ in ในรูปแบบต่างๆ และการใช้งานร่วมกับ SubQuery

 • รูปแบบการใช้ IN
 • การใช้ IN ร่วมกับ SubQuery
 • ใช้ Inner Join แทน IN
 • การใช้ Estimated Execution Plan และ Performance
 • Performance ของ IN เมื่อเทียบกับ Inner Join

11. การใช้ not in และการใช้ left join เพื่อหาข้อมูลที่ไม่มีในอีก Tables หนึ่ง

 • การหาข้อมูลที่ไม่มีในอีก Table หนึ่ง (A-B)
 • ใช้เทคนิค Left Join เพื่อหาข้อมูลที่ไม่มีในอีก Table หนึ่ง
 • ข้อควรระวังในการใช้ IN และ Not IN
 • Performance ของ Not IN เมื่อเทียบกับ Left Join

12. การใช้ some หรือ any Operators เมื่อเทียบกับการใช้ in และการใช้ all

 • รูปแบบการเขียน SQL โดยใช้ Some หรือ Any Operator
 • ข้อแตกต่างจากการใช้ IN
 • สามารถใช้เครื่องหมาย >, < ได้ในกรณีที่ใช้ Some หรือ Any
 • การใช้ All แทน Left Join และ Not IN

13. การใช้ exists และรูปแบบที่ต่างจาก all, some, any, in ในการเขียน SQL Statements

 • รูปแบบการใช้ Exists
 • Exists เป็นการตรวจสอบว่ามีข้อมูลหรือไม่ ถ้าไม่มีข้อมูลจะได้ค่าเท็จ
 • ข้อแตกต่างในการเขียน SQL Statement เมื่อเทียบกับ All, Some, Any และ IN
 • การใช้ Not Exists แทน Not IN (A-B)

14. การใช้ set Operators ได้แก่ union, intersect และ except

 • รูปแบบการใช้ SET Operators ได้แก่ Union, Intersect และ Except
 • ข้อแตกต่างระหว่าง Union และ Union All
 • สามารถใช้ได้กับ Table และ View
 • จำนวน Fields ที่มา union ต้องเท่ากัน ประเภทเดียวกัน แต่ชื่อไม่จำเป็นต้องเหมือนกัน

15. การใช้ group by กับ over (partition by…) และข้อแตกต่างที่ดีกว่า เมื่อใช้ร่วมกับ CTE

 • การใช้ Group by เพื่อหา Count, Avg หรือ Aggregate Functions อื่น ๆ
 • การใช้ over (partition by…) ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ใน SQL 2005
 • เปรียบเทียบการใช้ทั้งสองแบบ - ใช้งานร่วมกับ CTE

16. การใช้ over (partition by…) มากกว่า 1 Field เพื่อสรุปผลข้อมูลแยกตามปีและเดือน

 • การใช้ over (partition by…) สามารถ partition by ได้มากกว่า 1 Fields
 • แต่ละ Fields ที่ทำการ partition สามารถแตกต่างกันได้ไม่ต้องเหมือนกัน
 • สรุปผลข้อมูลยอดขาย แยกตามปีและเดือน เทียบสัดส่วนกับแต่ละ Order ID
 • การเขียนใช้งานร่วมกับ CTE

17. การใช้ Case ใน SQL Statements แบบเงื่อนไขเดียว และแบบหลายๆ เงื่อนไข

 • การใช้ Case ใน Sql Statement
 • รูปแบบการเขียน Case ใน SQL Statement
 • การใช้ Case แบบเงื่อนไขเดียว
 • การใช้ Case แบบหลายเงื่อนไข และในกรณีที่ข้อมูลเป็นช่วง

18. การใช้ Case กับ Aggregate Functions เพื่อ Group ข้อมูลแบบ Pivot Table

 • รูปแบบการเขียนเพื่อใช้กับ Aggregate Functions
 • เขียน SQL ให้ Group ข้อมูลยอดขายสินค้า แยกตามปีในแนว Column (Pivot Table)

19. สร้าง Stored Procedures เพื่อสรุปยอดขายสินค้าแยกตามเดือน โดยใส่ Parameters เป็นปี และจัดการให้มียอดรวมทั้งแนวตั้งและ Summary รวม

 • นำความรู้เรื่อง Case มาเขียน Stored Procedures
 • สร้าง Stored Procedures สรุปยอดขายสินค้า แยกตามเดือน โดยใส่ Parameter เป็น ปี
 • ทำยอดสรุปในแนวนอน
 • ทำยอดสรุปรวม โดยใช้ with Rollup

20. การใช้ with cube และ with rollup เพื่อสรุปยอดรวมจากการ group by

 • การใช้ Group By ร่วมกับ with Cube และ with Rollup
 • ข้อแตกต่างระหว่าง with Cube และ with Rollup
 • เปรียบเทียบการใช้เมื่อเทียบกับ over (partition by…)

21. ข้อจำกัดของ CTE เมื่อเขียนใน Stored Procedures ที่มีการใช้ order by

 • ปรับปรุง Stored Procedures ที่สรุปยอดขายสินค้าแยกตามเดือน ให้แสดงชื่อสินค้าด้วย
 • ข้อจำกัดของ CTE ที่ใช้ร่วมกับ Order By ที่เขียนใน Stored Procedures

22. การสร้าง, ลบ, แก้ไข Views และการ Encrypt Views เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็น SQL Statements ของ Views นี้

 • เตรียม View สำหรับ PIVOT ในเรื่องต่อไป : โดยเลือก Fields ที่ต้องการจากการเชื่อมโยง 3 Tables
 • การสร้าง View ลบ View
 • สร้าง View แบบ Encrypt เพื่อไม่ให้ผู้อื่นเห็น SQL Statement ของ View เทคนิคนี้สามารถใช้กับ Stored Procedures ได้
 • exec sp_helptext เพื่อดู SQL Statement ของ View

23. นำข้อมูลจาก Views มาสร้าง Pivot Table แยกยอดสั่งซื้อตามปี โดยใช้ pivot ซึ่งเป็นคำสั่งใหม่ใน SQL Server 2005

 • รูปแบบในการเตรียมข้อมูลเพื่อใช้คำสั่ง PIVOT
 • จำกัด Fields ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำ PIVOT
 • เมื่อใช้ PIVOT แล้วไม่ต้องสร้าง Group By
 • ส่วนของ Field ที่ต้องการนำมาเป็น Column จะอยู่ใน Statement หลัง For และค่าของแต่ละ Column ให้ใส่ภายใต้เครื่องหมายก้ามปู

24. การเลือก Fields ที่ต้องการจากการ Select ใน Pivot ซึ่งต่างจากที่เคยใช้ทั่วไป เปลี่ยนลำดับ Fields รวมถึงเปลี่ยนชื่อ Fields

 • การเลือกบาง Fields มาจากการใช้ PIVOT โดยไม่เอาทุก Fields
 • เทคนิคการเปลี่ยนชื่อ Fields ที่นำมาทำเป็น Column
 • ความจำเป็นในการอ้างชื่อ Fields ที่มาทำเป็น Column ต้องมีก้ามปูทุกครั้ง

25. ตัวอย่างการสร้าง Pivot อีกแบบ และการใช้ Functions : upper, left, datepart, datename - สามารถใช้ where และ order by กับ PIVOT Table ได้

 • รู้จักกับ datepart เพื่อดึงข้อมูลส่วนต่าง ๆ ของวันที่ออกมา
 • ใช้ datename เพื่อดึงข้อมูลชื่อเดือนออกมา
 • ฟังก์ชันเกี่ยวกับ string : upper, left เพื่อตัดเดือนเหลือ 3 ตัวอักษร
 • นำข้อมูลที่เตรียม มาสร้าง PIVOT Table เพื่อสรุปแยกข้อมูลยอดเงินขายสินค้า แยกตามเดือน และรายชื่อสินค้า

26. การนำข้อมูล Pivot Table มา Reverse กลับให้เป็นข้อมูลเหมือนเดิม โดยใช้ unpivot

 • เปลี่ยนข้อมูลบางอย่าง ที่เป็นสรุปผลอยู่แล้ว ซึ่งบางครั้งมาจาก Excel มาแปลงเป็น data ที่เราเก็บทั่วไป โดยใช้ UNPIVOT
 • รูปแบบการเขียนของ UNPIVOT
 • การตั้งชื่อ Field ให้กับ Column ที่ UNPIVOT

 27. การเรียงลำดับของ Fields ที่ unpivot และการใช้ Dynamic SQL แบบ exec แล้วตามด้วยวงเล็บ

 • การเรียงลำดับข้อมูลของ Fields ที่ UNPIVOT
 • การ run SQL จากตัวแปร string โดยใช้ exec เรียกรูปแบบนี้ว่า Dynamic SQL
 • การประกาศตัวแปร และการ assign ค่าเข้าตัวแปร
 • ค่าสูงสุดของ varchar และ nvarchar

28. การตรวจสอบ Fields ของ Table มีอะไรบ้างโดยใช้ sys.columns และ Object_ID

 • การตรวจสอบ Fields ของ Table ต่าง ๆ โดยใช้ exec sp_help
 • การตรวจสอบ Fields ของ Table ต่าง ๆ โดยใช้ sys.Columns
 • โครงสร้างของ Sys.Columns - ความหมายของ Object_ID และการนำไปใช้

29. นำความรู้ที่ได้มาเขียน unpivot เพื่อต่อ String ให้มี Fields ต่างๆ ที่ต้องการ โดยเรียกจาก VB.NET

 • ดึงข้อมูล Fields ต่าง ๆ ที่ต้องใช้สำหรับ UNPIVOT จาก VB.NET - ต่อ String โดยใช้ System.Text.StringBuilder
 • นำข้อมูลต่าง ๆ มาสร้าง String เป็น SQL Statement สำหรับ UNPIVOT

30. การใช้ Dynamic SQL แบบที่ 2 โดยใช้ Execute sp_executesql

 • การใช้ Dynamic SQL แบบที่ 2 โดยใช้ sp_ExecuteSQL
 • ตัวแปรจะเป็นประเภท varchar ไม่ได้ ต้องเป็น nvarchar

31. การ Execute sp_ExecuteSQL แบบมี Parameters

 • รูปแบบการประกาศตัวแปร - การส่ง parameters เข้า stored procedures แบบมีชื่อ Parameters ด้วย
 • การเปลี่ยน string ให้อยู่ในรูปแบบ nvarchar โดยใช้ N นำหน้า
 • รูปแบบการบอก DataTypes ของ Parameter
 • การส่งค่าตัวแปรเข้าไปใน Parameters ของ Sp_ExecuteSQL

32. การประยุกต์งาน Dynamic SQL เพื่อสร้าง Stored Procedures ในการนับจำนวน Records ของ Tables ใดๆ

 • ประยุกต์งาน Dynamic SQL เพื่อนับจำนวน Records ของ Tables ใด ๆ โดยนำมาสร้าง Stored Procedures

เนื้อหาในซีดีแผ่นที่ 3

1. เตรียม Project ใหม่สำหรับ CD-ROM แผ่นที่ 3 และการใช้ Top ที่สามารถใช้ตัวแปรได้, Set Rowcount

 • เตรียม Project ใหม่ และ Copy ไฟล์ที่จำเป็นสำหรับ CD-ROM แผ่นที่ 3
 • รูปแบบการใช้ Top โดยทั่วไป - รูปแบบการใช้ Top แล้วตามด้วยตัวแปร ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ใน 2005
 • เปรียบเทียบการเขียน SQL statement แบบเก่าและแบบใหม่จากการใช้ Top
 • การจำกัดจำนวน Record อีกแบบโดยใช้ Set Row Count

2. การใช้ Top ร่วมกับ Percent และการใช้ Top ร่วมกับ SubQuery หรือ Functions

 • รูปแบบการใช้ Top แบบ Percent
 • การใช้ Top ร่วมกับ SubQuery
 • การหา Average ของ SubQuery

3. การใช้ Cross Apply และ Outer Apply ร่วมกับ Top และรูปแบบที่แตกต่างจาก Inner Join และความหมายของ Compatibility Level

 • รูปแบบการเขียน Cross Apply ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ใน SQL 2005 เพื่อหาข้อมูล OrderID ล่าสุด 2 ตัวของลูกค้าแต่ละราย
 • รูปแบบการเขียนที่แตกต่างกับ Inner Join
 • การใช้ Top ร่วมกับ Cross Apply
 • การใช้ Outer Apply
 • การใช้ Common Table Expression ร่วมกับ Cross Apply
 • การตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่ไม่มีการสั่งซื้อ
 • การปรับ Compatitbility Level ให้เป็น SQL Server 2005

4. ความหมายและการทำงานของ Cross Apply ที่แตกต่างกับ Inner Join

 • อธิบายความหมายและรูปแบบการเขียนของ Cross Apply ที่แตกต่างกับ Inner Join
 • ขั้นตอนการทำงานของ Cross Apply

5. การสร้าง Functions ที่ Return ค่าเป็น Scalar และรูปแบบการนำไปใช้

 • รูปแบบการสร้าง Function ใน SQL Server
 • การกำหนด Parameter และ Return Value
 • ข้อแตกต่างระหว่าง Function และ Stored Procedures
 • การนำ Function ไปใช้ จำเป็นต้องระบุ owner ทุกครั้ง

6. การสร้างและการแก้ไข Functions และรูปแบบการใช้ตัวแปรแบบสะสมค่า

 • รูปแบบการสร้าง Function อีกแบบ - การแก้ไข Function
 • ตัวอย่างการใช้ตัวแปรใน Function แบบสะสมค่า

7. การสร้าง Functions ที่ Return เป็น Tables แบบ Single Statement และการใช้ Functions ที่สร้างขึ้นร่วมกับ Cross Apply

 • รูปแบบ Function ที่ Return เป็น Table แบบ Single Statement
 • การเรียกใช้ Function ที่ Return เป็น Table
 • การนำไปประยุกต์กับ Cross Apply

8. การสร้าง Functions ที่ Return เป็น Tables แบบ Multiple Statements และรูปแบบการใช้ IF

 • การสร้าง Function ที่ Return เป็น Table แต่ภายในมีหลาย Statements
 • รูปแบบการใช้ IF...และ Else
 • โครงสร้างในการเขียน Functions ที่ Return เป็น Table และการประกาศตัวแปร Table
 • การใช้ Function Left และการใช้ Like โดยมีเงื่อนไขว่าถ้าขึ้นต้นด้วย A-C ให้ Return ข้อมูล Top 3 แต่ถ้าเป็นตัวอักษรอื่นให้ Return ข้อมูล OrderID ที่เป็น Top 2

9. เทคนิคการจัดการ Queue โดยใช้ Output ซึ่งเป็นรูปแบบใหม่ใน SQL Server 2005 และการใช้ Object Deleted

 • ในรูปแบบการเขียน Stored Procedures สามารถใช้ output deleted.* ได้
 • การสร้างตัวแปรที่เป็น Table - สร้าง Stored Procudure ในการจัดการ Queue
 • การใช้ Delete ร่วมกับ Output เพื่อเก็บค่าที่ Delete ใส่ในตัวแปร Table

10. การค้นตำแหน่งของ String โดยใช้ patindex และ charindex

 • การค้นตำแหน่งของ String
 • ข้อแตกต่างระหว่างการใช้ CharIndex และ PatIndex
 • การใช้ PatIndex สามารถใช้สัญลักษณ์ % และ ก้ามปู ได้
 • CharIndex ไม่ต้องใช้สัญลักษณ์ %

11. การสร้าง Tables ที่มีการใส่กฎให้กับ Tables โดยการใช้ Check และเตรียม Tables เพื่อศึกษา Try…Catch ในการดัก Error

 • สร้าง Tables เพื่อเตรียมศึกษาการดัก Error
 • การตรวจสอบจำนวนเงินไม่ให้ต่ำกว่าที่กำหนดโดยใช้ Check
 • รูปแบบการดัก Error โดยใช้ Try…Catch
 • การสร้าง Table Error Log
 • การตรวจสอบผู้ใช้ที่ Login อยู่ขณะนี้

12. สร้าง Stored Procedures ที่มีการดัก Error โดยการใช้ Try…Catch

 • รูปแบบการใช้ Try…Catch ใน Stored Procedure
 • การเก็บข้อมูลที่มีการผิดพลาดใน Table ErrorLog
 • ใช้ได้เฉพาะ SQL 2005

13. รูปแบบการดัก Error แบบเก่าโดยใช้ @@error

 • การใช้ @@error เพื่อตรวจสอบ Error ที่เกิดขึ้น
 • แบบนี้ใช้ได้ทั้ง SQL 2000 และ SQL 2005
 • เปรียบเทียบรูปแบบการเขียนที่แตกต่างกัน

14. การสร้าง Databases ใหม่จากการ Design โดยสั่งจาก SQL Statements มาจาก VB.NET และความหมายของ Collation

 • การสร้าง Database จากการ Design
 • การสร้าง Database ใหม่จาก SQL Statement
 • การสร้าง Database จาก VB.NET เกิดเปิด SqlConnection และการสร้าง SqlCommand
 • การเปลี่ยน Database ที่ Connect จาก SqlConnection และการใช้ Use
 • การดัก Error ใน VB.NET

15. ตรวจสอบการทำงานของการสร้าง Databases ใหม่จาก VB.NET

 • ตรวจสอบการทำงานการสร้าง Database ใหม่จาก VB.NET
 • ตรวจสอบผลจากการสร้างว่าถูกต้องหรือไม่

16. การตรวจสอบ Databases ที่สร้างขึ้นจาก sysdatabases หรือ sys.databases และการใช้ db_id()

 • การตรวจสอบรายชื่อของ Databases โดยใช้ sysdatabases หรือ sys.databases
 • ความหมายและหน้าที่ของ master database
 • การอ้าง Table ข้าม Database
 • ความหมายของ db_id()

17. การเปลี่ยน Collation ของ Databases และการเปลี่ยน Options ต่างๆ ของ Databases โดยใช้คำสั่ง

 • คำสั่งในการเปลี่ยน Collation ของ Database
 • คำสั่งในการเปลี่ยน Options ต่าง ๆ ของ Database

18. การใช้ sp_helpdb และการลบ Databases ทิ้ง

 • การตรวจสอบคุณสมบัติของ Database โดยใช้ exec sp_helpdb
 • การลบ Database ทิ้งโดยใช้ drop database

19. การใช้ Dock และ Splitter ใน VB.NET เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ Resize ได้ และ Object DataRow ของ DataTable

 • การใช้ Splitter และการกำหนด Dock ของ Controls ต่าง ๆ
 • ดึงข้อมูลว่า Databases อะไรบ้างมาแสดงใน ListBox
 • Object DataRow ของ DataTable

20. การแสดงข้อมูล Databases และรายชื่อ Tables ของ Databasesที่มีการ DoubleClick ใน VB.NET

 • การตรวจสอบขนาด Database และวันที่สร้าง จาก VB.NET และการอ้าง Objects จาก Dataset ที่ได้
 • การตรวจสอบรายชื่อ Tables จาก sys.tables และ Sysobjects
 • นำข้อมูลรายชื่อ Tables มาแสดงใน VB.NET

21. คำสั่งในการสร้าง Tables ที่มีรูปแบบต่างๆ : Identity, Timestamp, การสร้าง Primary Key และการตรวจสอบโครงสร้าง Tables

 • SQL Statement ในการสร้าง Table
 • Field ที่เป็น Identity
 • Field ประเภท Timestamp
 • การกำหนด Field ไม่ให้เป็น Null
 • การสร้าง Primary Key ให้กับ Field ในขณะที่สร้าง Table
 • การตรวจสอบโครงสร้างของ Table โดยใช้ sp_help

 22. ความหมายของ Identity Field และ Timestamp Field

 • ความหมายของ Field Identity
 • ประโยชน์ของ Timestamp Field
 • การตรวจสอบค่า identity โดยใช้ @@identity
 • การตรวจสอบ timestamp ล่าสุด โดยใช้ @@dbts

23. ประโยชน์ของ Identity Field และ Timestamp Field เพิ่มเติมการปรับให้ Identity Field เริ่มต้นที่ 1 ใหม่ และความหมายของ Truncate Table

 • การ Run เลขของ Identity เมื่อมี Error เกิดขึ้น
 • ประโยชน์ของ Timestamp Field ในกรณีที่ต้องการตรวจสอบ Record ที่มีการแก้ไข - การทำให้ Identity Field เริ่มต้นที่ 1 ใหม่
 • ความหมายของ Truncate Table ว่าต่างจาก Delete อย่างไร

24. การใช้ while loop, การใช้ Functions replicate และการใช้ set nocount

 • การใช้ While Loop ในการเขียน SQL Batch หรือ Stored Procedures
 • การใช้ Ascii เพื่อตรวจสอบ Ascii ของตัวอักษร - การใช้ Char เพื่อเปลี่ยน Ascii ให้เป็นตัวอักษร
 • การใช้ฟังก์ชัน Replicate - ความหมายของการใช้ Set NoCount

25. การใช้ Collate กับ where และ order by เพื่อคัดเลือกข้อมูลที่เป็นตัวอักษรตัวใหญ่เท่านั้น

 • การใช้ Collate กับ Order by ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อให้ลำดับของตัวอักษรตัวเล็กตัวใหญ่แตกต่างกัน
 • การใช้ Collate กับ Where เพื่อคัดเลือกข้อมูลที่เป็นตัวอักษรตัวใหญ่เท่านั้น

26. การเขียน SQL Statements กับ Fields ที่เป็น nvarchar สามารถระบุ N นำหน้าเพื่อให้ทราบว่าเป็น Unicode

 • ระวังการใช้กับ Field ข้อมูลประเภท NVarchar
 • ให้ระบุ N นำหน้ากับ String ต่าง ๆ เพื่อให้ทราบว่าเป็น Unicode

27. การแก้ปัญหาเกี่ยวกับข้อมูลประเภทวันที่ และการ Convert วันที่ในรูปแบบต่างๆ

 • ปัญหาของการ Query ข้อมูลประเภทวันที่ ทั้งการใช้ Where และการใช้ Group by
 • การ Convert Date ในรูปแบบต่าง ๆ - การแก้ไขปัญหากับ Field ประเภทวันที่

28. สร้าง Functions ที่เก็บข้อมูลเฉพาะวันที่เท่านั้น โดยไม่สนใจเวลา

 • สร้าง Function ที่เก็บข้อมูลเฉพาะวันที่เท่านั้น
 • จาก Function นี้ทำให้สะดวกในการใส่เงื่อนไข และการใช้ Group By
 • Function ที่สร้างขึ้นจะส่งวันที่และเวลาเข้าไป แต่จะตัดส่วนของเวลาทิ้งไป

29. การสร้าง Fields ใหม่ที่เกิดจากการคำนวณใน SQL Statements ทั่วไป และ Calculated Fields

 • การตั้งชื่อ Field ใหม่ที่เกิดจากการคำนวณมีทั้งหมด 3 วิธี
 • วิธีการสร้าง Calculated Field
 • ประโยชน์ของ Calculated Field

30. คำสั่งในการเพิ่ม-ลบ Column ต่างๆ ลงใน Tables และคำสั่งในการใส่กฎเกณฑ์ให้กับ Fields ต่างๆ

 • คำสั่งในการลบ Field
 • คำสั่งในการเพิ่ม Fields ต่าง ๆ
 • การใส่กฏเกณฑ์ให้กับ Field ใน Table

31. การเพิ่ม Constraints Check ให้กับ Fields และการใช้ sp_helpconstraint เพื่อตรวจสอบ Constraints ต่างๆ ใน Tables

 • การ Add Constraint Check ไปพร้อมกับ

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: สื่อการสอน SQL Server 2005

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
คุณภาพสินค้า
ราคาเหมาะสม
เนื้อหาครบถ้วน
การจัดส่ง
บริการจากร้านค้า

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว