คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

พิมพ์แคตตาล็อก

ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

รายการ ตาราง

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
 1. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 5 ปี (5 เล่ม)

  รหัสสินค้า : ACT-5-SET
  ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 5 ปี 5 เล่ม ประกอบด้วย 1. พิชิตตรรกะ 2. จับคู่ลับสมอง 3. เสริมสมาธิ 4. รูปทรงหรรษา 5. คณิตคิดสนุก

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 425 บาท

  ราคาพิเศษ 383 บาท

 2. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 4 ปี (5 เล่ม)

  รหัสสินค้า : ACT-4-SET
  ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 4 ปี 5 เล่ม ประกอบด้วย 1. พิชิตตรรกะ 2. จับคู่ลับสมอง 3. เสริมสมาธิ 4. รูปทรงหรรษา 5. คณิตคิดสนุก

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 425 บาท

  ราคาพิเศษ 383 บาท

 3. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 3 ปี (5 เล่ม)

  รหัสสินค้า : ACT-3-SET
  ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 3 ปี 5 เล่ม ประกอบด้วย 1. พิชิตตรรกะ 2. จับคู่ลับสมอง 3. เสริมสมาธิ 4. รูปทรงหรรษา 5. คณิตคิดสนุก

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 425 บาท

  ราคาพิเศษ 383 บาท

 4. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 2 ปี (5 เล่ม)

  รหัสสินค้า : ACT-2-SET
  ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 2 ปี 5 เล่ม ประกอบด้วย 1. พิชิตตรรกะ 2. จับคู่ลับสมอง 3. เสริมสมาธิ 4. รูปทรงหรรษา 5. คณิตคิดสนุก

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 425 บาท

  ราคาพิเศษ 383 บาท

 5. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 5 ปี คณิตคิดสนุก

  รหัสสินค้า : P-YOU-1069
  ใช้หลักการและเหตุผลในการวิเคราะห์หาคำตอบโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 6. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 5 ปี รูปทรงหรรษา

  รหัสสินค้า : P-YOU-1064
  ค้นหาคำตอบจากเงื่อนไขที่หลากหลายขึ้น สามารถนำไปต่อยอดในเรื่องต่างๆ ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 7. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 5 ปี เสริมสมาธิ

  รหัสสินค้า : P-YOU-1059
  วิเคราะห์หาคำตอบโจทย์ปัญหาที่ยากและซับซ้อนขึ้นด้วยสมาธิอันแน่วแน่

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 8. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 5 ปี จับคู่ลับสมอง

  รหัสสินค้า : P-YOU-1049
  แยกแยะประเภทและปริมาณของส่ิงของต่างๆ แล้วนำมาคิดวิเคราะห์เพื่อหาคำตอบ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 9. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 5 ปี พิชิตตรรกะ

  รหัสสินค้า : P-YOU-1042
  แก้ไขโจทย์ปัญหาที่ซับซ้อนขึ้น บอกเหตุผลเพื่อค้นหาคำตอบได้ถูกต้อง

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 10. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 4-5 ปี ระบายสีแสนสวย

  รหัสสินค้า : P-YOU-1047
  ถ่ายทอดประสบการณ์พร้อมเติมแต่งจินตนาการออกมาเป็นผลงานอันภาคภูมิใจ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 11. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 4-5 ปี เขาวงกตพิศวง

  รหัสสินค้า : P-YOU-1061
  ใช้ทักษะด้านการวิเคราะห์ประกอบกับหลักเหตุผลมาใช้แก้ไขโจทย์ปัญหาได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 12. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 4 ปี คณิตคิดสนุก

  รหัสสินค้า : P-YOU-1070
  เสริมทักษะด้านตัวเลข จำนวน ฝึกคิดและแก้ไขปัญหาอย่างมีเหตุผล

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 13. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 4 ปี รูปทรงหรรษา

  รหัสสินค้า : P-YOU-1056
  ค้นหาคำตอบตามเงื่อนไขที่กำหนดให้ เรียนรู้รูปร่างรูปทรงที่ซับซ้อนขึ้น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 14. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 4 ปี เสริมสมาธิ

  รหัสสินค้า : P-YOU-1048
  ฝึกคิดพิจารณาโจทย์ปัญหา เพิ่มพูนทักษะด้านการใช้สมาธิในการหาคำตอบ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 15. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 4 ปี จับคู่ลับสมอง

  รหัสสินค้า : P-YOU-1044
  เข้าใจความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างสิ่งต่างๆ แล้วจับคู่ความสัมพันธ์ได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 16. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 4 ปี พิชิตตรรกะ

  รหัสสินค้า : P-YOU-1030
  รู้จักเปรียบเทียบและวิเคราะห์โดยใช้เหตุผลในการพิจารณาหาคำตอบ กับหนังสือแบบฝึกเสริมทักษะ 4 ปี พิชิตตรรกะ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 17. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 3 ปี คณิตคิดสนุก

  รหัสสินค้า : P-YOU-1054
  แก้ไขโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับตัวเลข จำนวน เพิ่มพูนความรู้ด้านคณิตศาสตร์

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 18. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 3 ปี รูปทรงหรรษา

  รหัสสินค้า : P-YOU-1050
  พัฒนาทักษะด้านการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับรูปร่างรูปทรงแบบต่างๆ ที่พบเห็น

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 19. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 3 ปี เสริมสมาธิ

  รหัสสินค้า : P-YOU-1043
  ฝึกฝนด้านการสังเกต มีสมาธิแน่วแน่ในการค้นหาคำตอบเรื่องต่างๆ

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

 20. ชุด แบบฝึกเสริมทักษะ 3 ปี จับคู่ลับสมอง

  รหัสสินค้า : P-YOU-1036
  เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ แล้วสามารถจับคู่เชื่อมโยงกันได้

  ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

  ราคาปกติ: 85 บาท

  ราคาพิเศษ 77 บาท

ตั้งค่าเป็นเรียงจากน้อยไปมาก

รายการ ตาราง

หน้า:
 1. 1
 2. 2
ต่อหน้า
expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว