คุณยังไม่มีสินค้าในรถเข็น

เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น
เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น

เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น

รหัสสินค้า: P-EDU-007
ISBN: 9786165274661
รวมความรู้พื้นฐานทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน บัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการผลิตสินค้า นอกจากนี้ยังจัดทำในรูปแบบดีวีดีมีภาพประกอบช่วยอธิบายถึงหลักการบัญชีให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเน้นในส่วนที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายในการทำบัญชี ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจนและจดจำหลักการของการทำบัญชีได้ง่ายยิ่งขึ้น หนังสือพร้อมดีวีดีชุดนี้เรียนรู้ได้ตั้งแต่นักเรียนมัธยม นิสิตนักศึกษาสาขาการบัญชี การบริหาร และสาขาอื่นๆ ที่ต้องศึกษาวิชาการบัญชีขั้นพื้นฐาน เช่น เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงเจ้าของกิจการร้านค้าที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบัญชีก็สามารถเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนการสอนชุดนี้

สถานะของสินค้า : สินค้าพร้อมส่ง

ราคาปกติ: 295 บาท

ราคาพิเศษ 266 บาท

ISBN 9786165274661
รายละเอียดสินค้า

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

 รวมความรู้พื้นฐานทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน บัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการผลิตสินค้า นอกจากนี้ยังจัดทำในรูปแบบดีวีดีมีภาพประกอบช่วยอธิบายถึงหลักการบัญชีให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเน้นในส่วนที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายในการทำบัญชี ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจนและจดจำหลักการของการทำบัญชีได้ง่ายยิ่งขึ้น หนังสือพร้อมดีวีดีชุดนี้เรียนรู้ได้ตั้งแต่นักเรียนมัธยม นิสิตนักศึกษาสาขาการบัญชี การบริหาร และสาขาอื่นๆ ที่ต้องศึกษาวิชาการบัญชีขั้นพื้นฐาน เช่น เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงเจ้าของกิจการร้านค้าที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบัญชีก็สามารถเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนการสอนชุดนี้

ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี

 • การบัญชี (Accounting)
 • แม่บทการบัญชี (Accounting Framework) และมาตรฐานการบัญชี (Generally Accepted Accounting Principles-GAAP)
 • งบการเงิน (Financial Statements)
 • ผังบัญชี (Chart of Accounts)
 • การเดบิต เครดิตบัญชี และหลักการบัญชีคู่ (Double Entry Accounting)
 • การวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้สมการบัญชีหรือสมการงบดุล (Transaction Analysis)

กระบวนการบันทึกบัญชี

 • การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป
 • การผ่านรายการในสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภท
 • การจัดทำงบทดลอง (Trial Balance)
 • การปรับปรุงบัญชี (Adjusting Entries) ในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
 • การทำงบทดลองหลังปรับปรุง (Trial Balance After Adjusted)
 • การปิดบัญชี (Closing Entries) ในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
 • การจัดทำงบการเงิน (Preparing Financial Statements)

การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า

 • คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า
 • วงจรของกิจการซื้อขายสินค้า
 • การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
 • การบันทึกบัญชีสำหรับการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวด
 • การปิดบัญชี

การบัญชีสำหรับกิจการผลิตสินค้า

 • การบันทึกบัญชีสำหรับวัตถุดิบ
 • การบันทึกบัญชีสำหรับค่าแรง
 • การบันทึกบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการผลิต
 • การบันทึกบัญชีงานระหว่างทำเป็นสินค้าสำเร็จรูป
 • การจัดทำงบกำไรขาดทุนของกิจการผลิตสินค้า
 • การจัดทำงบต้นทุนการผลิต (Schedule of Cost of Goods Manufactured)
 • การจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) ของกิจการผลิตสินค้า

การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อัตราภาษี
 • การคำนวณภาษี
 • ภาษีซื้อต้องห้าม
 • การบันทึกรายการค้าเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การแสดงรายการในงบการเงินเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมุดรายวันเฉพาะ

 • สาเหตุของการจัดทำสมุดรายวันเฉพาะ
 • ตัวอย่างรูปแบบสมุดรายวันเฉพาะ
 • วิธีการบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ

งบกระแสเงินสด

 • สาเหตุของการจัดทำงบกระแสเงินสด
 • การเปิดเผยข้อมูลในงบกระแสเงินสด
 • การจัดทำงบกระแสเงินสดวิธีทางตรงและทางอ้อม
จำนวนหนังสือ 1 เล่ม
จำนวนแผ่น CD 7 แผ่น
เนื้อใน พิมพ์ 1 สี
จำนวนหน้า 280 หน้า
ขนาดรูปเล่ม 190 x 271 x 24 มิลลิเมตร
รูปแบบปก ปกอ่อน
น้ำหนัก 845.0000
ผู้เขียน อุษณีย์ ตั้งปฏิภาณ
จุดเด่นของเล่มนี้ DVD 7 แผ่น

ตัวอย่างเนื้อหาในหนังสือ

(ตัวหนังสือบางจุดที่อ่านไม่ได้ เกิดจากการแสดงผลผิดพลาดของเว็บไซต์ผู้ให้บริการฝากไฟล์ ในหนังสือเล่มจริงสามารถอ่านได้ตามปกติ)

 รวมความรู้พื้นฐานทางการบัญชี กระบวนการบันทึกบัญชี การจัดทำงบการเงิน บัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าและกิจการผลิตสินค้า นอกจากนี้ยังจัดทำในรูปแบบดีวีดีมีภาพประกอบช่วยอธิบายถึงหลักการบัญชีให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น เพื่อเน้นในส่วนที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้ง่ายในการทำบัญชี ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจได้อย่างชัดเจนและจดจำหลักการของการทำบัญชีได้ง่ายยิ่งขึ้น หนังสือพร้อมดีวีดีชุดนี้เรียนรู้ได้ตั้งแต่นักเรียนมัธยม นิสิตนักศึกษาสาขาการบัญชี การบริหาร และสาขาอื่นๆ ที่ต้องศึกษาวิชาการบัญชีขั้นพื้นฐาน เช่น เศรษฐศาสตร์ ครุศาสตร์ รัฐศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงเจ้าของกิจการร้านค้าที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการบัญชีก็สามารถเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนการสอนชุดนี้

ความรู้พื้นฐานทางการบัญชี

 • การบัญชี (Accounting)
 • แม่บทการบัญชี (Accounting Framework) และมาตรฐานการบัญชี (Generally Accepted Accounting Principles-GAAP)
 • งบการเงิน (Financial Statements)
 • ผังบัญชี (Chart of Accounts)
 • การเดบิต เครดิตบัญชี และหลักการบัญชีคู่ (Double Entry Accounting)
 • การวิเคราะห์รายการค้าโดยใช้สมการบัญชีหรือสมการงบดุล (Transaction Analysis)

กระบวนการบันทึกบัญชี

 • การบันทึกรายการค้าในสมุดรายวันทั่วไป
 • การผ่านรายการในสมุดรายวันทั่วไป ไปยังบัญชีแยกประเภท
 • การจัดทำงบทดลอง (Trial Balance)
 • การปรับปรุงบัญชี (Adjusting Entries) ในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
 • การทำงบทดลองหลังปรับปรุง (Trial Balance After Adjusted)
 • การปิดบัญชี (Closing Entries) ในสมุดรายวันทั่วไปและผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท
 • การจัดทำงบการเงิน (Preparing Financial Statements)

การบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า

 • คำศัพท์เบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการซื้อขายสินค้า
 • วงจรของกิจการซื้อขายสินค้า
 • การบันทึกบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้า
 • การบันทึกบัญชีสำหรับการตรวจนับสินค้าคงเหลือปลายงวด
 • การปิดบัญชี

การบัญชีสำหรับกิจการผลิตสินค้า

 • การบันทึกบัญชีสำหรับวัตถุดิบ
 • การบันทึกบัญชีสำหรับค่าแรง
 • การบันทึกบัญชีสำหรับค่าใช้จ่ายในการผลิต
 • การบันทึกบัญชีงานระหว่างทำเป็นสินค้าสำเร็จรูป
 • การจัดทำงบกำไรขาดทุนของกิจการผลิตสินค้า
 • การจัดทำงบต้นทุนการผลิต (Schedule of Cost of Goods Manufactured)
 • การจัดทำงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) ของกิจการผลิตสินค้า

การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • อัตราภาษี
 • การคำนวณภาษี
 • ภาษีซื้อต้องห้าม
 • การบันทึกรายการค้าเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การปิดบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • การแสดงรายการในงบการเงินเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม

สมุดรายวันเฉพาะ

 • สาเหตุของการจัดทำสมุดรายวันเฉพาะ
 • ตัวอย่างรูปแบบสมุดรายวันเฉพาะ
 • วิธีการบันทึกรายการในสมุดรายวันเฉพาะ

งบกระแสเงินสด

 • สาเหตุของการจัดทำงบกระแสเงินสด
 • การเปิดเผยข้อมูลในงบกระแสเงินสด
 • การจัดทำงบกระแสเงินสดวิธีทางตรงและทางอ้อม

เขียนรีวิวสินค้าของคุณเอง

คุณกำลังรีวิว: เตรียมสอบบัญชีเบื้องต้น

คุณจะให้คะแนนสินค้านี้อย่างไร? *

  1 2 3 4 5
คุณภาพสินค้า
ราคาเหมาะสม
เนื้อหาครบถ้วน
การจัดส่ง
บริการจากร้านค้า

คุณอาจจะสนใจในสินค้าดังต่อไปนี้

expand_less

กำลังดำเนินการ กรุณารอสักครู่...

{{var product.name}}
ได้ถูกเพิ่มเข้าไปยังตะกร้าสินค้าของคุณแล้วเลือกซื้อสินค้าต่อ
ดูตะกร้าสินค้า

นำ "{{var product.name}}" ออกจากตะกร้าสินค้าของคุณแล้ว